Home Page | General Index: Viet Page - English Page

Unicode Times font budsas-vr.gif (5269 bytes)

Mục lục các bài giảng ngắn

I. Trích giảng kinh điển
II. Thiền tập
III. Phật pháp áp dụng
IV. Các tông phái khác

I. Trích giảng kinh điển

đầu trang ^

2.0 Ðại cương

(*) Ðức Phật và Phật Pháp. Bình Anson.
(*) Tam Tạng Kinh điển: Nguồn gốc lịch sử. Bình Anson.
(*) Liệt kê Tam Tạng Kinh điển Nguyên thủy. Bình Anson.
(*) Tứ Diệu Ðế - Cattari Ariya Saccani. Bình Anson.
(*) Danh từ Pali - Việt đối chiếu. Bình Anson.
(*) Về công tác Ðại Tạng Kinh Việt Nam. Thích Chơn Thiện.
(*) Qui ước trích dẫn kinh điển nguyên thủy. Bình Anson.
(*) Cùng một cỗ xe: Mahayana và Theravada. Bình Anson.
(*) Cuộc đời Ðức Phật. Bình Anson.
(*) Tam Tạng Kinh Ðiển. Hòa thượng Narada.
(*) Khái Luận Tư Tưởng Phật Học Nguyên Thủy (530 TCN - 370 TCN). Lữ Trưng (Thích Hạnh Bình dịch Việt).
(*) Bàn về bốn bộ A-hàm. Lương Khải Siêu (Gs. Ðịnh Huệ dịch).
(*) Khái quát về nguồn gốc kinh A-hàm. Thích Nguyên Hiền.
(*) Khái quát lịch sử truyền bá kinh điển và những đặc điểm của Kinh tạng Nikàya. Thích Viên Giác.
(*) Kinh điển Phật Giáo. Chính Hạnh.
(*) Tam Tạng Thánh Giáo Nam Truyền. Thích Phước Sơn.

Ba bài kinh căn bản:
(*) Kinh Chuyển Pháp Luân - Dhammcakkappavattana sutta (Việt-Anh).
(*) Kinh Vô Ngã Tướng - Anattalakkhana sutta (Việt-Anh).
(*) Kinh Lửa Cháy - Aditta-pariyaya Sutta (Việt-Anh).

2.1 Kinh Tạng

2.1.1 Trường Bộ: Trường Bộ Kinh, toàn bộ 2 tập, 34 bài kinh, có kèm phần Anh ngữ.

2.1.2 Trung Bộ: Trung Bộ Kinh , toàn bộ 3 tập, 152 bài kinh, có kèm phần Anh ngữ.

(*) Trung Bộ Kinh. Bình Anson.
(*) Kinh Bất Ðoạn
(*) Kinh Tứ Niệm Xứ (Quán Niệm)
(*) Kinh Người Biết Sống Một Mình (Việt-Anh).
(*) Kinh Ðại Không (Maha Sunnata Sutta).
(*) Ðại Kinh Thí Dụ Lõi Cây.
(*) Kinh Giáo Giới Cấp Cô Ðộc.
(*) Kinh Bất Ðộng Lợi Ích.
(*) Tiểu Kinh Phương Quảng (Culavedalla Sutta). (Việt-Anh).
(*) Lý Duyên Khởi.
(*) Kinh Thiên sứ.
(*) Kinh Pháp Môn Căn Bản (Mulapariyaya sutta).
(*) Tôi chọn làm Tỳ Khưu (Kinh Ratthapala)
(Việt-Anh).
(*) Kinh Ví dụ con Rắn. Hòa thượng Thích Minh Châu .
(*) Tìm hiểu Kinh Saleyyaka. Trương văn Hiếu. 

2.1.3 Trung A-hàm:

(*) Giới thiệu kinh Trung A-hàm. Điền Quang Liệt
(Định Huệ dịch).

(*)
Kinh Thủy Dụ. Thích Nhất Hạnh giảng.
(*) Bài Kinh Tu Nhàn Ðề. Thích Thanh Từ giảng

(*) Đức Phật nói gì về sự cúng thí tổ tiên và ngạ quỷ. Trích kinh Tạp A-hàm .

2.1.4 Tương Ưng Bộ: Tương Ưng Bộ , toàn bộ 5 tập, 56 thiên Tương ưng

(*) Bài Pháp đầu tiên. Thích Thanh Từ.
(*) Kinh Quán niệm hơi thở (Anapanasati). Thích Nhất Hạnh & Thích Minh Châu.
(*) Có pháp môn nào? Thích Thanh Từ.
(*) Thiền và thắng trí. Thích Thanh Từ.
(*) Kinh "Phải gọi là gì" - Kimsuka Sutta. (Việt-Anh).
(*) Kinh Sa môn Chơn chánh - Samanabramana Sutta. Thích Thiện Châu (Việt-Anh).
(*) Kinh Cỗ xe thù thắng (Việt-Anh).
(*) Kinh Lá Rừng Simsapa (Việt-Anh).
(*) Sự tồn tại của Diệu Pháp (Việt-Anh).
(*) Mạng sống ngắn ngủi (Việt-Anh).

(*) Người đất phương Tây (Việt-Anh).
(*) Khó được làm người (Việt-Anh).
(*) Thiền-na đưa đến Niết Bàn (Việt-Anh).
(*) Tình bạn (Việt-Anh).
(*) Thỉnh cầu khai Pháp (Việt-Anh).
(*) Duyên khởi và Vô ngã (Việt-Anh).
(*) Không tham luyến vào ngũ uẩn (Việt-Anh).
(*) Bát Chánh Ðạo (Việt-Anh).
(*) Những lời hoa mỹ (Cái chốt trống) (Việt-Anh).
(*) Năm uẩn đều trống rỗng. (Việt-Anh).

(*) Vô minh như sợi dây thừng. (Việt-Anh).
(*) Thiền định trong độc cư. (Việt-Anh).
(*) Kinh Alavaka. (Việt-Anh).
(*) Tương Ưng Tỷ-kheo-ni (Việt-Anh).
(*) Chánh Pháp là ngọn đèn (Việt-Anh).
(*) Căn bản tu tập (Việt-Anh).
(*) Như Lai Thiền (Việt-Anh).
(*) Tu sĩ và vàng bạc (Việt-Anh).
(*) Người cư sĩ (Việt-Anh).
(*) Ý nghĩa Nghiệp báo (Tương Ưng Bộ) (Việt Anh).
(*) Phân tích về Năm Căn (Việt Anh)

(*) Kinh Con rùa. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Dhammadinna. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Kâlâma. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Khéo nói (Subhasitâ). Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Thủy tịnh hành (Sangârava). Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Giác Ngộ. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Năm Căn. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Năm Vị (Anatta-lakkhana sutta). Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Kinh Bốn Niệm Xứ. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Giết Giận. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Tham Sân Si. Hòa thượng Thích Thiện Châu

2.1.5 Tăng Chi Bộ: Tăng Chi Bộ, toàn bộ 4 tập, 11 chương. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch

(*) Bốn pháp đưa đến hạnh phúc (Tăng Chi Bộ Kinh). Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Ý nghĩa về Như Lai (Tăng Chi Bộ Kinh). Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Các Vị Ðại Ðệ Tử Của Ðức Phật. Bình Anson

(*) Kinh Ước Nguyện - Akankha Sutta. (Việt-Anh).
(*) Kinh Truyền Thống - Ariya-vamsa Sutta. (Việt-Anh).
(*) Kinh Tùy Chuyển Thế Giới (Tám pháp thế gian) - Lokavipatti Sutta. (Việt-Anh).
(*) Mây mưa. (Việt-Anh).
(*) Diệt trừ lòng bực tức. (Việt-Anh).
(*) Ðạo lý. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Jìvaka Komàrabhacca - Lời dạy Jìvaka về bổn phận người cư sĩ . (Việt-Anh).
(*) Kinh Gia chủ - Thánh quả Dự Lưu của hàng cư sĩ . (Việt-Anh).
(*) Tu Pháp và Tu Thiền (Việt Anh).
(*) Những điều không tưởng (Việt Anh).
(*) Tu sĩ và Ca hát (Việt Anh).

2.1.6 Tiểu Bộ:

Kinh Tiểu Tụng, Kinh Pháp Cú, Kinh Phật Tự Thuyết, Kinh Phật Thuyết Như Vậy, Kinh Tập, Thiên Cung Sự, Ngạ Quỷ Sự, Trưởng Lão Tăng Kệ, Trưởng Lão Ni Kệ, Chuyện Bổn Sanh.

 

(*) Giới thiệu Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikàya). Trần Phương Lan.
(*) Giới thiệu Thiên cung sự và Ngạ quỷ sự. Trần Phương Lan.
(*) Kinh Lâu đài có sàng tọa. Trần Phương Lan.
(*) Kinh Lâu đài có con voi. Trần Phương Lan.
(*) Kinh Lâu đài của ngựa Kiền Trắc (Kanthakavimàna). Trần Phương Lan.

(*) Giới thiệu Kinh Phật Tự Thuyết (Udàna). Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Kinh Sợ khổ. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Yêu mình thì đừng hại người. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Những Con Thiêu Thân. Hòa thượng Thích Thiện Châu.

(*) Giới thiệu Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka). Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Giới thiệu Tập Kinh Phật Thuyết Như Vậy (Itivuttaka). Tỳ kheo Thanissaro (Bình Anson dịch).
(*) Kinh Bố Thí. Hòa thượng Thích Thiện Châu (Việt-Anh).
(*) Kinh Gần Phật, xa Phật. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Hai Niết-bàn. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh An vui lâu dài. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Ba mắt. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Phá hủy ác thú. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Ba hạng người cao quý (Việt Anh).
(*) Phước nghiệp và Thiền quán (Việt Anh).
(*) Ý nghĩa Như Lai (Việt Anh).
(*) Kinh Ba Tĩnh Lặng. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Kinh Phạm Hạnh. Hòa thượng Thích Thiện Châu.

(*) Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Việt-Anh).
(*) An Lạc - Khát vọng của mọi cuộc hành trình (Kinh Pháp Cú). Tịnh Minh.
(*) Nếp sống đạo hạnh và trí tuệ trong Kinh Pháp Cú. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Bài giảng về Kinh Pháp Cú. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Ðoạn diệt để giải thoát (Kinh Pháp Cú). Bình Anson.
(*) Sống tỉnh giác từng ngày. Bình Anson.
(*) Hoa trong kinh Pháp Cú. Mang Viên Long.
(*) Hãy để tâm bình yên. Tỳ kheo Na Tiên.

(*) Giới Thiệu Kinh Tập (Sutta Nipata). Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Kinh Từ Bi (Việt-Anh).
(*) Giảng giải Kinh Từ Bi (Metta Sutta). Tỳ kheo Giác Ðẳng.
(*) Kinh Ðại Hạnh Phúc (Việt-Anh).
(*) Ðiềm lành tối thượng. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Kinh Con Tê Ngưu Một Sừng. (Việt-Anh).
(*) Kinh Dhammika. (Việt-Anh).
(*) Kinh Rắn. (Việt-Anh)
(*) Tranh cãi vô ích. (Việt-Anh).
(*) Kinh Bại Vong (Kinh Tập, Tiểu Bộ). Hòa thượng Thích Thiện Châu.

Kinh Tiểu Tụng (Khuddakapatha)
(*) Kinh Châu báu (Ratana Sutta). (Việt-Anh)

(*) Giới thiệu Kinh Bổn Sanh (Jàtaka). Hòa thượng Thích Minh Châu.

2.1.7 Các kinh khác:

(*) Vua Milinda vấn đạo (Milinda Panha). Liễu Pháp trích dịch.
(*) Kinh Na Tiên Tỳ Kheo (Milanda Panha). Cao Hữu Ðính dịch theo bản Hoa văn.
(*) Kinh Bát Ðại Nhân Giác. Thích Viên Giác dịch và giảng.
(*) Kinh Pháp Ấn. Thích Nhất Hạnh dịch.

2.2 Luật Tạng

(*) Ðại Cương về Giới Luật Tu Sĩ. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Giới học. TT Thích Chơn Thiện.
(*) Phá hòa hợp Tăng. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Giới luật là công truyền hay bí truyền? Thích Phước Sơn.
(*) Giới là nền tảng con đường thanh tịnh. Luận sư Buddhaghosa (Ni sư Trí Hải dịch).
(*) Hạnh Ðầu-đà của con đường thanh tịnh. Luận sư Buddhaghosa (Ni sư Trí Hải dịch).
(*) So sánh tóm tắt các bộ Luật Tỳ-kheo. Bình Anson.
(*) Tìm hiểu về Giới luật (Sìla) trong Phật giáo. Thích Quang Thạnh.
(*) Giới Cụ túc. Tỳ kheo Tâm Hạnh.
(*) Thể thức Tự tứ. Thích Phước Sơn.
(*) Tự Tứ thời Ðức Phật tại thế. Ðào Nguyên.
(*) Luật tạng trong tổ chức Tăng đoàn. Thích Minh Chuyển.
(*) Duyên khởi và ý nghĩa của Kiết hạ An cư. Hòa thượng Thích Trí Thủ. 
(*) Bát kỉnh pháp. Thích Minh Thông.
(*) Nhân Ngày Tự Tứ - Vài Suy Nghĩ Về Tăng Già Việt Nam. Thích Nhựt Chiếu.
(*) Giới luật là thọ mạng của Phật Pháp. Hòa thượng  Thích Trí Tịnh.

2.3 Thắng Pháp Tạng (Vi Diệu Pháp)

(*) Giới thiệu Vi Diệu Pháp (Abhidhamma). Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch)
(*) Duy thức trong Thắng Pháp Tạng. Bình Anson.
(*) Nền Tảng Phật Triết Trong Luận Tạng Pali. Hoàng Hà Thanh.
(*) Lộ trình tu chứng trong A-tỳ-đạt-ma. Thích Hạnh Bình.
(*) Ðại cương về "Thắng pháp tập yếu luận" (Abhidhammatthasangaha). Thích Tâm Thiện
(*) Văn học A Tỳ Đàm ở Miến Điện. Shwe Zan Aung (Tỳ kheo Giác Nguyên dịch).

2.4 Trích giảng và ứng dụng

(*) Nghi thức thọ Tam quy, Ngũ giới, và Bát quan trai giới (Bình Anson ghi).
(*) Nghi thức căn bản. Tỳ kheo Khánh Hỷ.
(*) Nghi thức lễ dâng y Ka-thi-na (Bình Anson ghi).
(*) Nghi thức căn bản (Bình Anson dịch).
(*) Kinh Nhật Tụng. Hội Phật Giáo Tây Úc (với các tập tin âm thanh tụng tiếng Pali và bản dịch Anh ngữ)..
(*) Nghi thức tụng niệm trong truyền thống Phật giáo Nguyên thủy.
(*) Ðại lễ Rằm Tháng Giêng. Tỳ kheo Giác Ðẳng.
(*) Mười danh hiệu của Ðức Phật (Bình Anson ghi chép).
(*) Mười Ðề Tài Ðáng Ðể Ðàm Luận (Bình Anson dịch).
(*) Bốn thánh tích trong Ðạo Phật. TT Thích Giác Toàn.

(*) Con Ðường Tìm Chân Lý của Ðức Phật. Phạm Kim Khánh.
(*) Trí tuệ trong Ðạo Phật - Trích dẫn kinh điển Nguyên Thủy. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Ðạo hiếu của Phật giáo qua kinh Thiện Sanh. Thích Nhật Từ.
(*) Những cánh hoa trí tuệ: Pháp trích lục (01). Tịnh Tuệ sưu tầm (Việt-Anh).
(*) Những cánh hoa trí tuệ: Pháp trích lục (02). Tịnh Tuệ sưu tầm (Việt-Anh)
(*) Niên Ðại Xuất Gia, Thành Ðạo trong Kinh "Phật Bản Hạnh Tập". Ðào Nguyên.
(*) Ý Nghĩa Tích Cực Trong Tư Tưởng Trung Ðạo Của Phật Giáo Qua Kinh A Hàm (Thích Nữ Tịnh Trí).
(*) Con đường tu tập của người Phật tử tại gia qua những bài học thực tiển rút ra từ Kinh Trung Bộ. Trần Như Mai.
(*) Đức Phật với phương pháp tu tập. Thích Phước Sơn.
(*) Chi tiết linh diệu nơi ngày Ðản sinh của Phật theo các kinh thuộc Hán tạng. Ðào Nguyên.

I. Trích giảng kinh điển | II. Thiền tập | III. Phật pháp áp dụng | IV. Các tông phái khác


II. Thiền tập

đầu trang ^

(*) Thiền Minh Sát: 1. Căn bản thực hành.
(*) Thiền Minh Sát: 2. Vấn đáp. Thiều sư U Silananda (Việt-Anh).
(*) Thiền Minh Sát: 3. Trình Pháp.
(*) Hướng dẫn Hành Thiền. Thiền sư U Silananda (Tỳ kheo Khánh Hỷ dịch).
(*) Khái Niệm và Thực Tại (hoặc Tục đế và Chân đế). Thiền Sư U Silananda.
(*) Tâm Ðịnh và Thiền Quán Vipassana. Thiền Sư U Silananda.

(*) Nghi thức căn bản. Tỳ kheo Khánh Hỷ.
(*) Lợi ích của thiền hành. Thiền sư U Silananda (Bình Anson dịch) (Việt-Anh).
(*) Phương pháp trau giồi thiền tập. Ajahn Thoon Khippapanno.
(*) Tứ Niệm Xứ - Bốn nền tảng của Chánh Niệm. Tỳ kheo Brahmavamso (Bình Anson dịch).
(*) Hành thiền để giải phóng tâm. Phạm Kim Khánh.
(*) Về Thiền Minh Sát. Thiền sư Goenka.
(*) Bốn đối tượng thiền quán. Tỳ kheo Buddhadassa.
(*) Quán niệm hơi thở. Bình Anson.
(*) Thiền Ðịnh với cuộc sống hôm nay. Thích Thiện Châu.

(*) Con đường thiền định của Thế Tôn. Thích Chơn Thiện.
(*) Thiền định: Con đường giáo dục tâm lý. Thích Chơn Thiện.
(*) Thiền Ðịnh Phật Giáo Việt Nam. Thích Chơn Thiện.
(*) Thiền công án. Thích Chơn Thiện.
(*) Nhận thức cơ bản về con đường Thiền Ðịnh của Phật Giáo. Thích Chơn Thiện.

(*) Thiền hành yếu chỉ. Thích Nhất Hạnh.
(*) Nụ cười trong chánh niệm. Thích Nhất Hạnh.

(*) Thiền sư Ajahn Chah. Tâm Thái.
(*) Những tên trộm trong tâm bạn. Ajahn Chah.
(*) Chánh niệm. Ajahn Chah.
(*) Cốt tủy của Thiền Minh Sát. Ajahn Chah.
(*) Căn nhà thật sự của chúng ta. Ajahn Chah.
(*) Hành thiền là nhìn thẳng vào tâm mình - Vấn đạo với Ajahn Chah.
(*) Học hỏi và kinh nghiệm. Ajahn Chah.
(*) Quán chiếu mọi vật. Ajahn Chah.
(*) Nhìn vào bên trong. Ajahn Chah.
(*) Pháp hành của cư sĩ tại gia. Ajahn Chah.

(*) Hạnh Phúc, Khổ Ðau và Niết-bàn. Ajahn Sumedho (Mỹ Thanh dịch).
(*) Thiền là gì? Ajahn Sumedho (Mỹ Thanh dịch).

(*) Thiền sư U Ba Khin. Tâm Thái.
(*) Vipassana, một nghệ thuật sống. Thiền sư Goenka.
(*) Phương cách làm phát triễn thiện pháp. Thiền sư U Silananda.
(*) Bảy giai đoạn thanh lọc tâm. Nnarama Mahathera.
(*) Chánh niệm và Niết bàn. Hòa thượng Ghosananda (Bình Anson dịch).

(*) Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lý Nguyên Thủy. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Bàn về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển. Giáo sư Minh Chi.
(*) Thiền Tông: Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Ðại Thừa. Shanta Ratnayaka (Liễu Pháp dịch).

(*) Thiền tập và tuổi trẻ. Thích Nhuận Hải.
(*) Chánh niệm - Trái tim của thiền tập. Thích Nhuận Hải.
(*) Thiền, con đường an vui. Thích Phụng Sơn.
(*) Thiền giả Yogi: Sự chuyển hóa của tâm với pháp niệm xứ. Liễu Pháp.
(*) Thiền tập tại sở làm. Gerry Shishin
(*) Rời khỏi chiếu Thiền.
(*) Thiền -- Sự tỉnh thức của người thầy giáo. Hữu Huy.
(*) Sống trong hiện tại. S.E. Lyn.
(*) Thiền Minh Sát Tuệ và sự quay về Phật Giáo ở Ấn Ðộ. Tấn Lộc dịch.
(*) Thực hành thiền trong đời sống hàng ngày. Arnold Kotler.

(*) Lợi ích của Thiền Ðịnh và sự hy sinh. Aung San Suu Kyi.
(*) Kỹ thuật Thiền Vipassana. H.T.
(*) Cảm Thọ dính như dầu hắc. Ni sư Kee Nanayon.
(*) Mọi pháp đều vô ngã. Ni sư Kee Nanayon (Bình Anson dịch) (Việt-Anh).
(*) Ðạo và Quả. Ni sư Ayya Khema (Bình Anson dịch)   (Việt-Anh).
(*) Năm Triền cái. Tỳ kheo Brahmavamso (Bình Anson dịch).
(*) Vô Ngã và pháp hành Thiền. Ðại đức Bodhesakho (Bình Anson dịch).

(*) Thiền Minh Sát: Ðường đến Niết Bàn. Phra Raja Siddhimuni Mahathera (Trương văn Huấn dịch Việt).
(*) Mười Sáu Tuệ Minh Sát. Trương Văn Huấn.

(*) Thiền Duyệt. Sharon Salzberg.
(*) Biết tự tha thứ. Sharon Salzberg.
(*) Trái tim của thiền tập. Sharon Salzberg.
(*) Bốn Thiên Trú. Sharon Salzberg.
(*) Tâm điểm Thiền định. J. Kornfield and J. Goldstein.

(*) Dập Tắt Núi Lửa. Tỳ kheo Na Tiên.
(*) Pháp Vị. Tỳ kheo Na Tiên.
(*) Ba bài pháp về Thiền Quán. Thiền Sư Mahasi Sayadaw (Bình Anson dịch).
(*) Những bài tập căn bản trong Thiền Quán hay Thiền Minh Sát Tuệ. Thiền Sư Saddhammaransi (Ðoàn Ngọc Bạch-Yến dịch).
(*) Căn bản pháp hành Thiền. Ajahn Plien Panyapatipo (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Bình an và Tĩnh lặng. Ni sư Pathumwan (Diệu Liên dịch).
(*) Về pháp tu quán niệm hơi thở. Pháp sư Tăng-già Bạt-đà-la (Tỳ kheo Tâm Hạnh dịch).

(*) Bước đầu để hiểu sâu sắc về thiền định. Dorothy Figen (Mỹ Thanh dịch).
(*) Kinh nghiệm của một thiền sinh. Daw Khin Myo Chit (Dhammesaka lược dịch).

I. Trích giảng kinh điển | II. Thiền tập | III. Phật pháp áp dụng | IV. Các tông phái khác


III. Phật pháp áp dụng

đầu trang ^

(*) Tứ Nhiếp Pháp. Hòa thượng Thích Thiện Hoa.
(*) Lục Hòa. Hòa thượng Thích Thiện Hoa.
(*) Thiểu Dục và Tri Túc. Hòa thượng Thích Thiện Hoa.

(*) Con người chân thật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tìm chân lý. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tín tâm. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Phật Pháp là thiết thực. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Biệt nghiệp và đồng nghiệp. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Chánh báo và Y báo. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Thần thông và nghiệp lực. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tu có chuyển được nhân quả không? Thích Thanh Từ.

(*) Tu phải là hiền. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Học Phật bằng cách nào? Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Ðạo Phật cứu khổ chúng sanh bằng cách nào? Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Gần và xa Niết Bàn. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Chỉ một chữ biết. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Mình yêu ai nhất? Thích Thanh Từ.
(*) Trách vụ Phật tử tại gia. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tinh thần hiếu thảo. Hòa thượng Thích Thanh Từ.

(*) Tuổi trẻ với vấn đề diệt dục. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Trần Thái Tông, ông vua thiền sư. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Bốn núi. Trần Thái Tông (HT Thích Thanh Từ dịch và giảng).
(*) Nói rộng sắc thân. Trần Thái Tông (HT Thích Thanh Từ dịch và giảng).
(*) Rộng khuyên phát tâm bồ đề. Trần Thái Tông (HT Thích Thanh Từ dịch và giảng).
(*) Ðạo Phật Bi Quan Hay Lạc Quan? Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Phật là vị thầy dẫn đường. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Sơn Thất Cảm Hứng. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tu là biết lo xa. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Tam Quy, Ngũ Giới. Hòa thượng Thích Thanh Từ.

(*) Ði Chùa Lễ Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Nguồn Gốc Mê Tín. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Trọng Trách Người Tu Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Uống nước nhớ nguồn. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Bài Pháp cho người già bệnh. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Những cái vui trong Ðạo Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Những trở ngại là trợ duyên hay thắng duyên? Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Ðức Từ Bi và Nhẫn Nhục. Hoà thượng Thích Thanh Từ.
(*) Pháp Phật là thuốc trị tâm bệnh của chúng sanh. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Đạo Phật là đạo yêu đời. Hòa thượng Thích Thanh Từ.

(*) Ðức Phật Là Bậc Vô Thượng Y Vương. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Lục Tặc và Lục Thông. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Ðạo Phật Là Ðạo Diệt Khổ. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Nguồn Gốc Của Ðạo Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Pháp Phật Là Thuốc Trị Tâm Bệnh Của Chúng Sinh. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Một vài quan niệm của người tu Phật. Hòa thượng Thích Thanh Từ

(*) Bụt trong ta, Chúa trong ta. Thích Nhất Hạnh.
(*) Gia tài của Bụt. Thích Nhất Hạnh.
(*) Ba câu trả lời mầu nhiệm. Thích Nhất Hạnh.
(*) Giết cái giận. Thích Nhất Hạnh.
(*) Tu phước và tu huệ. Thích Nhất Hạnh.
(*) Câu chuyện của dòng sông. Thích Nhất Hạnh.
(*) Giữ gìn và nuôi dưỡng những hạt giống tốt. Thích Nhất Hạnh.
(*) Chúng ta cùng một thân thể. Thích Nhất Hạnh.

(*) Cơ hội tương lai. Thích Nhất Hạnh.
(*) Hiểu và thương. Thích Nhất Hạnh.
(*) Chuyển Hóa Phiền Giận, Sống Ðời An Vui. Thích Nhất Hạnh.
(*) Thương Yêu. Thích Nhất Hạnh.
(*) Bốn loại thức ăn. Thích Nhất Hạnh.
(*) Ðãnh lễ. Thích Nhất Hạnh.
(*) Làm Lại Thâm Tình. Thích Nhất Hạnh.

(*) Vấn đề đức tin trong Ðạo Phật. Thạc Ðức.
(*) Ðạo Phật là triết học hay là tôn giáo? Thạc Ðức.
(*) Phật Học Với Các Môn Học Khác. Thạc Ðức.
(*) Phật giáo với tinh thần dân chủ. Thạc Ðức.

(*) Hãy tự mình thắp đuốc mà đi. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Nghĩa chữ "Không" trong đạo Phật Nguyên thủy. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Chứng đạt chánh trí. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Người VN thương mẹ, kính cha. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Ðạo Phật và nền trật tự đạo đức mới. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Mười thiện nghiệp và mười ác nghiệp. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Ðạo đức Phật giáo và hạnh phúc con người. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Tiến trình giải thoát của Ðức Phật khi Ngài thành đạo. Hòa thượng Thích Minh Châu.
(*) Năm giới: Một nếp sống lành mạnh, an vui, hạnh phúc. Hòa thượng Thích Minh Châu.

(*) Vì hạnh phúc, vì an lạc cho mọi người. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Vô Ngã là Niết Bàn. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Bốn Pháp đưa đến Hạnh Phúc. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Người tại gia tu Phật. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Thức biến. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.

(*) Tam Bảo là chuẩn đích cho Phát Triển Phật Giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Sự Sống và Sự Chết trong Phật Giáo. Hòa thượng Thích Thiện Châu.

(*) Vài đặc điểm của Phật Giáo. Hòa thượng Thích Trí Quang.
(*) Mười Ðiều Tâm Niệm. Hòa thượng Thích Trí Quang.

(*) Lời khuyên đến các Phật tử Việt Nam. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Ðời sống hằng ngày của Ðức Phật. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Lý tưởng của Bồ-Tát hay Bồ-Tát Ðạo. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch)
(*) Niết Bàn có phải là hư vô? Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Những bước thăng trầm. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Hạnh phúc gia đình. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Phật giáo là gì? Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Tứ Diệu Ðế. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Ðức Phật, niềm hạnh phúc cho nhân loại. Hòa thượng Narada (Minh Cảnh dịch).
(*) Giáo lý của Ðức Phật. Hòa thượng Narada (Phạm Kim Khánh dịch).

(*) Lý thuyết Vô Ngã. Hòa thượng W. Rahula.
(*) Phật Giáo và Cuộc Ðời. Hòa thượng W. Rahula.
(*) Về Niết Bàn. Hòa thượng W. Rahula.
(*) Ðạo Phật Nguyên Thủy và Ðạo Phật Ðại Thừa. Hòa thượng W. Rahula (Tỳ kheo Thiện Minh dịch).
(*) Những gì Ðức Phật dạy về thế giới ngày nay. Hòa thượng W. Rahula.
(*) Vài quan niệm sai lầm về Pháp tánh (Dhammata). Hòa thượng W. Rahula (Tu nữ Liễu Pháp dịch).

(*) Ni sư Gotami và sự thành lập Giáo hội Tỳ Khưu Ni. Hòa thượng Piyadassi.
(*) Sư cô Kisagotami và một nhúm hột cải. Hòa thượng Piyadassi.
(*) Kundala Kesa: Cô Gái Tóc Quăn. Hòa thượng Piyadassi.
(*) Visakha, Vị Ðại Thí Chủ của Ðức Phật. Hòa thượng Piyadassi.
(*) Thất giác chi (Satta Bojjhanga). Hòa thượng Piyadassi.
(*) Phật Giáo - Một nguồn hạnh phúc. Hòa thượng Piyadassi.
(*) Bức Thông Ðiệp Muôn Ðời. Hòa thượng Piyadassi (Thích Nữ Giới Hương dịch).

(*) Trách nhiệm thuộc về bạn. Hòa thượng K. Sri Dhammananda.
(*) Nhẹ gánh lo âu. Hòa thượng K. Sri Dhammananda (Phạm Kim Khánh dịch).
(*) Lợi ích của sự hành Thiền. Hòa thượng K. Sri Dhammananda (Tỳ kheo Thiện Minh dịch Việt).
(*) Tôn giáo trong thời đại khoa học. Hòa thượng K. Sri Dhammananda (Diệu Hương dịch).
(*) Tôn giáo này là gì. Hòa thượng K. Sri. Dhammananda (Thích Nữ Diệu Hương dịch).
(*) Tôn giáo và hạnh phúc nhân loại. Hòa thượng K. Sri. Dhamananda (Thích Quảng Bảo dịch).

(*) Sống trong Phật Pháp. Ajahn Chah.
(*) Phật Pháp là lương dược. Ajahn Chah.
(*) Hướng về ánh sáng. Ajahn Chah.
(*) Ðời sống nhà sư. Ajhan Chah.
(*) Ngôi nhà thật sự của ta. Ajahn Chah (Sumana Lê Thị Sương dịch).

(*) Gia Tài Thật Sự Của Chúng Ta. Thiền sư U Pandita.
(*) Niết Bàn. Thiền sư U Pandita.

(*) Một giải pháp cho thế kỷ 21 theo quan điểm đạo Phật. Hòa Thượng P.A. Payutto.
(*) Già và Chết. Hòa thượng P.A. Payutto (Mỹ Thanh dịch)

(*) Nghiệp (Kamma). Ni sư Ayya Khema.
(*) Nương trú Tam Bảo, một tình cảm yêu thương. Ni sư Ayya Khema (Diệu Liên dịch).
(*) Pháp của Ðấng Giác Ngộ. Ni sư Ayya Khema (Diệu Liên dịch Việt).

(*) Học Phật cần có chân tâm. Hòa thượng Tuyên Hóa.
(*) Mười Phương Pháp Tu Hành. Hòa thượng Tuyên Hóa.
(*) Sửa Ðổi Lỗi Lầm Thì Nghiệp Sẽ Tiêu Tan. Hòa thượng Tuyên Hóa

(*) Phật Giáo trước những vấn đề thời đại. Phỏng vấn Ðức Ðạt lai Lạt ma.
(*) Lòng Từ và Nhân cách. Ðức Ðạt-lai Lạt-ma.  

(*) Nếp sống của chư Tăng. Thích Chơn Thiện.
(*) Tăng Già thời Ðức Phật. Thích Chơn Thiện.
(*) Duyên khởi và Vô ngã. Thích Chơn Thiện.
(*) Ðức Phật trong Nam tạng và Bắc tạng. Thích Chơn Thiện.
(*) Trầm tư về con người ngũ uẩn của chính mình. Thích Chơn Thiện.
(*) Nhân sinh vũ trụ dưới ánh sáng Duyên Khởi. Thích Chơn Thiện.
(*) Nữ giới và những lời Phật dạy. Thích Chơn Thiện.
(*) Tám điều giác ngộ của một bậc thượng nhân. Thích Chơn Thiện.
(*) Bát Thánh Ðạo. Thích Chơn Thiện.
(*) Thất Giác Chi. Thích Chơn Thiện.
(*) Ðạo Ðức Phật Giáo. Thích Chơn Thiện.

(*) Những điều tâm đắc. Hòa thượng Thích Trí Quảng.
(*) Tụng kinh, lạy Phật, sám hối và thiền quán. Hòa thượng Thích Trí Quảng.
(*) Tư duy và Hành xử theo Tuệ giác Tam minh. Hòa thượng Thích Trí Quảng.

(*) Thư thầy trò. Tỳ kheo Viên Minh.
(*) Vi Tiếu. Tỳ kheo Viên Minh.
(*) Vô Ngã. Tỳ kheo Viên Minh và Tỳ kheo Khánh Hỷ (Trần Minh Tài).
(*) Giác ngộ nghĩa là thấy rõ. Tỳ kheo Viên Minh.
(*) Ra đi tức thị trở về. Tỳ kheo Viên Minh.
(*) Bình Thường Tâm Thị Ðạo. Tỳ kheo Viên Minh.

(*) Chữ Hiếu theo quan niệm Phật giáo Nam tông. Tỳ kheo Thiện Minh.
(*) Lễ Tam Hợp (Phật Ðản) trong truyền thống Nam Tông. Tỳ kheo Thiện Minh.
(*) Bốn pháp hành để tạo niềm vui hạnh phúc. Tỳ kheo Thiện Minh.
(*) Thân Cận Người Trí là Pháp hành tạo niềm vui an lạc. Tỳ kheo Thiện Minh.
(*) Làm phước: Pháp hành tạo niềm vui an lạc. Tỳ kheo Thiện Minh.
(*) Hiếu Thảo: Bổn phận của những đứa con nam nữ. Tỳ kheo Thiện Minh.

(*) Hãy để tâm bình yên. Tỳ kheo Na Tiên.
(*) Mừng lễ Phật Ðản. Tỳ kheo Na Tiên.

(*) Ðức Phật -- Hiện thân của một con người. Thích Phước Ðạt.
(*) Ðức Phật đản sanh -- Suối nguồn hạnh phúc. Thích Phước Ðạt.
(*) Chuyển hóa tâm thức: Vấn đề thời đại. Thích Phước Ðạt.
(*) Hạnh phúc theo quan điểm Phật giáo. Thích Phước Ðạt.
(*) Hành trình theo Tam Bảo. Thích Phước Ðạt.
(*) Suy niệm về ý nghĩa phụng thờ Ðức Phật. Thích Phước Ðạt.

(*) Hòa thượng Hộ Tông Vansarakkhita (1893-1981). Bình Anson.
(*) Hòa thượng Bửu Chơn (1911-1979). Quảng Ðức Home Page.
(*) Hòa thượng Giới Nghiêm. (1921-1984). Quảng Ðức Home Page.
(*) Hòa thượng Narada (1898-1983). Bình Anson.
(*) Hòa thượng Piyadassi (1914-1998). Bình Anson.
(*) Hòa thượng Dhammananda, Nhà truyền giáo nổi tiếng của Phật giáo Mã lai. Thích Nguyên Tạng.
(*) Hòa thượng Ghosananda, Tăng Thống Campuchia. Thích Nguyên Tạng.
(*) Hòa thượng Thiện Siêu (1921-2001).

(*) Angulimala: Sức mạnh của lòng Từ. Thích Nguyên Tạng dịch.
(*) Sir Edwin Arnold và thi phẩm "Ánh sáng Á châu". Thích Nguyên Tạng.
(*) Rhys Davids và Hiệp Hội Thánh Ðiển Pàli ở Anh Quốc. Thích Nguyên Tạng.
(*) Một tôn giáo hiện đại. Hòa Thượng Dhammananda (Thích Nguyên Tạng dịch) (Việt-Anh).
(*) Từ Bi và Tự Ngã. Ðức Ðạt Lai Lạt Ma (Thích Nguyên Tạng dịch) (Việt-Anh).
(*) Henry Steel Olcott và phong trào phục hưng Phật Giáo tại Tích Lan. Thích Nguyên Tạng.
(*) Bhumibol Adulyadej, một ông Vua Phật Tử. Thích Nguyên Tạng.
(*) Cảm niệm ngày Phật Thành Ðạo. Thích Nguyên Tạng.

(*) Phật Giáo tại Việt Nam. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Anh. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Ái Nhĩ Lan. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Áo. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Ba Tư. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Bangladesh. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Ðan Mạch. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Ðức. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Hoa Kỳ. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Hungari. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Mã Lai. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Na Uy. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Nga. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Nhật Bản. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Thái Lan. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Thụy Ðiển. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Tô Cách Lan. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Triều Tiên. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Trung Hoa. Thích Nguyên Tạng.
(*) Phật Giáo tại Úc. Thích Nguyên Tạng.

(*) Giáo lý về Nghiệp. Thích Tâm Thiện.
(*) Thông Ðiệp "Catvàriaryasatyàni": Tia Nắng Ðầu Tiên Trong Lịch Sử Triết Học Và Tôn Giáo. Thích Tâm Thiện.
(*) Ý niệm về Hiện hữu. Thích Tâm Thiện.
(*) Suy tưởng về đạo lý nhân duyên. Thích Tâm Thiện.
(*) Yếu tính thể nghiệm trong tôn giáo của đạo Phật, từ Phật giáo Nguyên thủy đến Phật giáo phát triển. Thích Tâm Thiện.
(*) Ðời sống và kinh nghiệm tôn giáo. Thích Tâm Thiện.
(*) Nhân quả. Khải Thiên.
(*) Con người và cấu trúc của 12 Nhân Duyên. Khải Thiên.

(*) Ý Nghĩa Ðạo Ðức trong Kinh Phật Tự Thuyết. Thích Thiện Hữu.
(*) Người chết có nhận được sự cúng dường từ thân thuộc còn sống không? Thích Thiện Hữu.

(*) Tính chất hòa bình của Phật giáo. Thích Phước Sơn.
(*) Vì hạnh phúc của chư thiên và loài người. Thích Phước Sơn.
(*) Báo hiếu cha mẹ. Thích Phước Sơn.
(*) Ðặc Trưng Của Ðạo Phật. Thích Phước Sơn.

(*) Ðạo Phật với thanh niên. Tuệ Sỹ.
(*) Tranh Chăn Trâu: Ðại Thừa và Thiền Tông. Tuệ Sỹ.

(*) Đức Phật và pháp giáo hóa của Ngài. Thích Đức Thắng.
(*) Năm pháp đưa đến khổ đau hay hạnh phúc. Thích Đức Thắng.
(*) Niết-bàn. Thích Đức Thắng.

(*) A-Nan, vị thị giả tận tụy của đức Phật. Thích Tâm Hải.
(*) Mười hai nhân duyên. Thích Tâm Hải.

(*) Một nơi để hướng về. Thích Nhuận Hải.
(*) Ðạo Phật, con đường của từ bi. Thích Nhuận Hải.
(*) Bảy Pháp để xây dựng một hội chúng hưng thạnh. Thích Nhuận Hải.
(*) Sống Tỉnh Thức Trong Cuộc Ðời. Thích Nhuận Hải.

(*) Suy nghĩ về phương pháp dịch thuật kinh điển trong tiến trình Việt hóa nghi thức tụng niệm. Thích Nhật Từ.
(*) Suy nghĩ về một bộ kinh thánh Phật giáo. Thích Nhật Từ.
(*) Nghĩ về hệ thống giáo dục Phật giáo Việt Nam. Thích Nhật Từ.
(*) Ý nghĩa của cầu nguyện, cầu an và cầu siêu. Thích Nhật Từ.
(*) Sơ lược ý nghĩa chữ "Không" trong Ðạo Phật. Thích Nhật Từ.
(*) Ý nghĩa của kinh và tụng kinh. Thích Nhật Từ.
(*) Niết-Bàn: Bản chất và mục tiêu giác ngộ. Thích Nhật Từ.
(*) Con đường Thánh gồm tám yếu tố. Thích Nhật Từ.
(*) Kết thúc của "Tây Du Ký", sự chống lại đạo đức. Thích Nhật Từ.
(*) Chữ hiếu qua ca dao Việt Nam và trong kinh điển Phật giáo. Thích Nhật Từ.

(*) Giải thoát. Thích Phổ Huân.
(*) Hạnh phúc, khổ đau. Thích Phổ Huân.
(*) Lễ lạy. Thích Phổ Huân.
(*) Từ những ý thức. Thích Phổ Huân.
(*) Tương quan sự sống. Thích Phổ Huân.

(*) Thánh Nhân Trong Kinh Ðiển Paali . Thích Hiển Chánh.
(*) Vô Ngã và Niết-Bàn. Thích Hiển Chánh.

(*) Mẹ tôi. Thích Nữ Thể Quán.
(*) Bát Phong Xuy Bất Ðộng. Thích Nữ Như Thủy.
(*) Pháp lữ. Thích Nữ Như Ðức.
(*) Ðịa vị người phụ nữ trong giáo lý Ðức Phật. Thích Nữ Huệ Hướng.
(*) Quan niệm của Ðạo Phật về chủ nghĩa bình đẳng. L. P. N. Perera (Thích nữ Hằng Liên dịch Việt).
(*) Khái Niệm Bồ-Ðề Trong Ðạo Phật . S. K. Nanayakkara (Thích Nữ Liên Hoà dịch).
(*) Đạo Phật: Bản chất và con đường giác ngộ. Thích Nữ Huệ Liên.
(*) Tu Tập Tứ Chánh Cần Theo Kinh Tạp A Hàm. Thích Nữ Như Nguyệt.
(*) Con đường siêu thế. Thích Nữ Hương Nhũ.

(*) Vai trò xã hội của Phật Giáo Thái Lan. Dr. Mahesh Kumar Sharan (Thích nữ Vân Liên dịch).
(*) Giáo Dục Phật Giáo. Ananda W. P. Guruge (Thích nữ Vân Liên dịch).
(*) Sự đóng góp của Ðạo Phật cho nền Giáo Dục. Tiến sĩ Ananda W. P. Guruge (Thích Nữ Giới Hương dịch).  
(*) Bồ-đề Đạo tràng. Thích Nữ Giới Hương.
(*) Phật giáo đã đến Nam Ấn Độ như thế nào? Manjulika Swaroop (Thích Nữ Giới Hương dịch).
(*) Niên đại của Đại tháp Bồ-đề. Vijay Kumar Thakur. Thích Nữ Giới Hương dịch.
(*) Phật Giáo Hôm Nay Và Ngày Mai. Nandadeva Wijesekera (Diệu Hương dịch).
(*) Lịch Sử Cây Bồ-Ðề Tại Bồ-Ðề Ðạo Tràng. Diệu Hương.
(*) Con Ðường Giác Ngộ Theo Kinh Ðiển Nikaya. Thích Nữ Trí Liên.

(*) Tính thiết thực hiện tại của Phật giáo. Thích Nữ Như Niệm.
(*) Ý nghĩa tích cực trong tư tưởng Trung Ðạo của Phật giáo qua kinh A-hàm. Thích Nữ Tịnh Trí.
(*) Ðức Phật, Giáo Pháp và Tăng Già. Etienne Lamotte (Thích Nữ Trí Nguyệt lược dịch).
(*) Phật giáo thời kỳ Ấn độ cỗ đại . Thích Nữ Trí Nguyệt.
(*) Phật Giáo và Tương Lai. Francis Story (Thích Nữ Liên Hiếu dịch).
(*) Trường phái Dharmaguptaka (Đàm-vô-đức bộ) M. Kr (Thích Nữ Liên Hiếu dịch).
(*) Chư ni trước thời Di mẫu Mahàpajàpatì. Liz Williams (Thích Nữ Liên Hiếu dịch).
(*) Sự Phục Hồi Ni Ðoàn Trong Truyền Thống Theravaada. Senarat Wijayasundara (Thích Nữ Liên Hiếu dịch).

(*) Ðức bổn sư - Hình ảnh của lòng kiên định. Tịnh Minh.
(*) Biết đủ thì an lành. Tịnh Minh.
(*) Tinh cần giữa phóng dật. Tịnh Minh.
(*) Chánh Pháp được thuyết. Tịnh Minh dịch.
(*) Ðức Phật và gã mục đồng. Tịnh Minh.

(*) Thái độ sống của một Tỳ-kheo trong kinh Ví Dụ Cái Cưa. Nhựt Chiếu.
(*) Sa môn sợ rừng vắng. Nhựt Chiếu.
(*) Chánh Niệm Tỉnh Giác. Nhựt Chiếu.
(*) Ðức Phật và vấn đề tế lễ. Nhựt Chiếu.

(*) Chánh Ngữ. Phạm Kim Khánh.
(*) Bốn Chân Lý Thâm Diệu. Phạm Kim Khánh

(*) Tìm Phật ở đâu? Minh Tâm.
(*) Tìm Pháp ở đâu? Minh Tâm.
(*) Tìm Tăng ở đâu? Minh Tâm.
(*) Ði chùa, lễ Phật. Minh Tâm.
(*) Tùy duyên bất biến. Minh Tâm.
(*) Tùy duyên phương tiện. Minh Tâm.

(*) Phật giáo và dân chủ. Nguyễn Phúc Bữu Tập.
(*) Vai trò của phụ nữ trong kinh Phật. Nguyễn Phúc Bữu Tập.
(*) Tìm hiểu Ngày Sanh của Ðức Phật Thích Ca. Nguyễn Phúc Bửu Tập.
(*) Rabindranath Tagore: Nhà thơ vĩ đại của đạo Phật. Nguyễn Phúc Bửu Tập.
(*) Quan niệm về trợ tử (euthanasia) của đạo Phật. Nguyễn Phúc Bửu Tập.

(*) Khoa học và Phật Giáo. Liễu Pháp (Việt-Anh).
(*) Vài trích dẫn và suy tư về Phật Pháp. Liễu Pháp (Việt-Anh).
(*) Thông Ðiệp Cho Toàn Thế Giới. Tỳ Kheo Bodhi (Liễu Pháp dịch).
(*) Sự truyền bá của Phật Pháp. Tỳ kheo Anoma Mahinda  (Liễu Pháp dịch).
(*) Thư gửi bạn. Liễu Pháp.

(*) Ba công dụng của Ðạo Phật. Giáo sư Minh Chi.
(*) Có Hay Không Có Linh Hồn Trong Phật Giáo? Gáo sư Minh Chi.
(*) Đạo Phật và kinh tế. Giáo sư Minh Chi.
(*) Giá trị tình thương và thái độ học Phật. Giáo sư Minh Chi.
(*) Khái niệm về Tâm và phép điều tâm. Giáo sư Minh Chi.
(*) Vài suy nghĩ về Cầu an, Cầu siêu. Giáo sư Minh Chi.

(*) Hơi thở Thiền trong nghệ thuật. Bạch Tuyết.
(*) Chuyện của muôn người. Bạch Tuyết.
(*) Hành thập thiện. Bạch Tuyết.
(*) Tôi đi tìm tôi. Bạch Tuyết.
(*) Cuộc đời sẽ đẹp hơn lên. Bạch Tuyết.
(*) Vì sao tôi theo Ðạo Phật? Bạch Tuyết.
(*) Cái Thật ở ngay trong chúng ta. Bạch Tuyết.

(*) Phật tại Tâm: Chìa khóa mở vào cửa Phật. Trịnh Nguyên Phước.
(*) Hiện đại hóa đạo Phật: Một công trình lâu dài và cấp bách. Trịnh Nguyên Phước.
(*) Ðạo Phật và Khoa học. Trịnh Nguyên Phước.
(*) Ðạo Phật trước những vấn đề sinh đạo đức (bioéthique). Trịnh Nguyên Phước.
(*) Sự truyền bá đạo Phật tại Tây phương: Một cuộc Chuyển Pháp Luân mới? Trịnh Nguyên Phước.

(*) Tính cách nhân bản và thực tiễn của đạo Phật. Nguyễn Thế Ðăng.
(*) Quan niệm của Phật giáo về cuộc đời và hạnh phúc. Nguyễn Thế Ðăng

(*) Chữ hiếu trong Ðạo Phật. Bình Anson.
(*) Hội Phật Giáo Tây Úc. Bình Anson.
(*) Ðạo Phật và chính trị. Hòa thượng Dhammananda (Bình Anson dịch).
(*) Nhân cách thăng bằng. Robert Bogoda (Bình Anson dịch).
(*) Ba giới, sáu đường luân hồi. Bình Anson.
(*) Bốn quả Thánh. Bình Anson.
(*) Giới thiệu Ðạo Phật. Tỳ kheo Bodhicitto (Bình Anson dịch).
(*) Bốn mươi lăm mùa hạ của Ðức Phật. Bình Anson.
(*) Bảy giai đoạn thanh lọc. Bình Anson.
(*) Ðạo Phật Nguyên Thủy tại VN. Bình Anson.
(*) Công dụng của Giới đức. Tỳ kheo Thanissaro (Bình Anson dịch).

(*) Quan điểm của Phật Giáo về vấn đề xem Tử vi và Bói toán. Tâm Diệu.
(*) Bốn Ðộng Tâm. Tâm Diệu.
(*) Bơ và Viên Ðá Cuội. Thiền sư S.N. Goenka (Tâm Diệu dịch).

(*) Mười điều thiện. Phúc Trung.
(*) Người Phật tử chân chánh. Phúc Trung

(*) Dọn kho ăn tết. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Chăn trâu. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Lương tâm và Phật tâm. Cư-sĩ Chính Trực.
(*) Lời nói. Cư sĩ Chính Trực.
(*) Ðầu năm đi chùa. Cư-sĩ Chính-Trực.
(*) Chánh Kiến, Chánh Tín. Cư-sĩ Chính-Trực.
(*) Tà Kiến và Mê Tín. Cư-sĩ Chính-Trực.

(*) Buổi sáng ngồi yên. Nguyễn duy Nhiên.
(*) Ngàn năm, giọt nước có buồn không? Nguyễn duy Nhiên.
(*) Sự tĩnh lặng của một người. Nguyễn Duy Nhiên.

(*) Về hạnh bố thí. Du Li.
(*) Bảy đức tính của Phật Pháp. Thích Từ Nghiêm.
(*) Một cách nhìn. Thích Giác Viên.
(*) Lời khuyên cho đời sống đạo
(*) Lạc quan hay bi quan? Trí Không.
(*) Thuận duyên và nghịch duyên. Phổ Ðồng.
(*) Big Bang và vũ trụ quan Phật giáo. Thiền Ðăng.
(*) Nhân Tông đời Lý. Tô Hồng Cẩm.
(*) "Cáo Tật Thị Chúng" và Ẩn ngữ của nền văn hóa phương Ðông. Nguyễn Chí Trung.
(*) Tu Phật. Duyên Hạc Lê Thái Ất.

(*) Ý nghĩa lá cờ Phật Giáo. Minh Ðức Bùi Ngọc Bách.
(*) Pháp -- Dharma. Joseph Goldstein.
(*) Tâm tình của một người vào đạo. Hoàng Ðôn Thịnh.
(*) Ðạo và đời. Thảo Trang.
(*) Người con Phật nhìn về gia đình. Chân Như Phan Thị Thuần.

(*) Thiền vị, đạo vị, thi vị trong văn chương VN. Ðông Hồ.
(*) Ðức Phật, nhà cách mạng. Ðặng Ngọc Chức.
(*) Ðạo Phật có thể đem lại những gì cho giáo dục ngày nay? Bùi Mộng Hùng.
(*) Nhân cách của Phật. Kimura Taiken (Hòa thượng Thích Quảng Ðộ dịch).
(*) Vô ngã: Triết lý sinh động của Ðạo học Ðông Tây. Nguyễn Chung Tú.
(*) Bài học từ sự chết. Hòa thượng Silananda.
(*) Maitri: Sức mạnh của lòng từ. Pema Chodron (Nguyên Hạnh dịch).
(*) Ðạo Phật là gì? Lama Yeshe.
(*) Gia Phong chư Phật và mùa Xuân. Thích Giác Toàn.
(*) Chùa Một Cột Với Tinh Thần Phật Giáo Việt Nam Thời Nhà Lý. Hạnh Cơ.

(*) Nghe kinh, một văn liệu Phật học sinh động. Ðào Nguyên.
(*) Tự tại là một quá trình. Zopa Rinpoche.
(*) Vài Lời Cảnh Tỉnh. Sư Cô Chứng Nghiêm
(*) Làm Cha Mẹ là Một Sự Tu Tập. Jon Kabat-Zinn.
(*) Cuộc Sống và Những Giáo Lý Căn Bản của Phật Giáo. Như Phan.
(*) Nghi Lễ có phải là Tín Ngưỡng không? Thích Tịnh Từ.
(*) Tám Phần Thánh Ðạo (Bát Thánh Ðạo). Thích Tâm Khanh.
(*) Ðến Sài Gòn từ Thuận Hóa, Thăng Long và Luy Lâu. Lê Hiếu Liêm.
(*) Gương Soi. Dr. Akong Tulku Rinpoche.
(*) Ðạo Phật. Thích Viên Giác.

(*) Cây cỗ thụ Phật Giáo. R.P. Hayes.
(*) Lịch sử Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni. Gia Tuệ.
(*) Phật giáo trong đời sống hiện đại. Tỳ kheo Weragoda Sarada.
(*) Tỉnh thức nhìn Tự ngã. Nguyễn Ðức Sơn dịch.
(*) Phạm lỗi là chuyện thường tình. Tỳ kheo Brahmavamso (Việt-Anh).
(*) Sự hình thành Ðại thừa. J. R. O'Neil.
(*) Bức thông điệp từ con người của Ðức Phật. Thích Trí Chơn.
(*) Thờ Phật . Thích Minh Ðạt.
(*) Luật nghiệp quả. Sharon Salzberg (Diệu Nguyệt dịch) (Việt-Anh).
(*) Phật Ðản 2543: Suy niệm từ bức thông điệp của thời đại mới. Hoàng Thượng.

(*) Giáo lý Nguyên thủy Phật giáo. Hòa thượng Thích Thanh Kiểm..
(*) Phật Giáo và khoa học. Bác sĩ Trần Xuân Ninh.
(*) Voi chúa hiếu dưỡng mẹ. Nguyên Tâm.
(*) Trở lại Ðạo trong lòng Ðạo. L. H.
(*) Ý nghĩa chữ Không trong Trung Quán. Pháp Sư Ấn Thuận.
(*) Lập trường và phương pháp nghiên cứu Phật pháp. Pháp sư Ấn Thuận (Thích Hạnh Bình dịch).
(*) Pháp Môn Tu Tắt. Hòa thượng Thích Giác Nhiên.
(*) Giê-su qua cái nhìn của người Phật Tử. G.S. André Bareau (Lại Như Bằng dịch).
(*) Ý Nghĩa Hạnh Trì-Bình Khất-Thực của Nhà Phật
(*) Nhập Hạ An cư
(*) Có Một Sự Thật. Quảng Minh.

(*) Làm Mẹ và Thiền Tập. Jacqueline Mandell.
(*) Phương Tiện Thiện Xảo. Ðại Ðức Ajahn Sumedho (Dương Vĩnh Hùng dịch).
(*) Thực hành Tứ Vô Lượng Tâm trong đời sống hằng ngày. Thích Tâm Quán (Nguyên Hạnh dịch).
(*) Năm hình ảnh trước cửa Tử. Hòa thượng Rastrapal (Hải Trần dịch Việt).
(*) Ðạo Phật đối với đời sống con người và xã hội. Lê Hữu Tuấn.
(*) Ðức Tin. Ẩn Sĩ.
(*) Làm cha mẹ là sự tu tập. M.T.
(*) Một ngày của Ðức Phật. Hạnh Chiếu.
(*) Cha mẹ, con cái và phương tiện truyền thông. Tỳ kheo Weragoda Sarada (Thích Nguyên Tạng dịch).
(*) Về một lối suy diễn tùy tiện xuyên tạc lịch sử. Nguyễn Ðức Sơn.

(*) Việt hóa Nghi lễ: đường còn xa vời vợi. Nguyên Ðạo Lại Như Bằng.
(*) Phóng túng. Giới Ðức.
(*) Giới luật. Minh Nguyên.
(*) Con đường hạnh phúc. Thích Kiến Hạnh.
(*) Suy nghĩ về cơ chế quản lý Tăng Ni. Thích Kiến Hạnh.
(*) Trào lưu tư tưởng Phật Giáo Ấn Ðộ. Chính Hạnh.
(*) Hạnh Xả Ly. T. Prince (TNDT dịch).
(*) Sáu pháp tạo nên sự hòa hợp trong đời sống cộng đồng. Thích Huệ Nghĩa.
(*) Ba Pháp ấn. Giáo sư Ðịnh Huệ.
(*) Tìm hiểu về Niết-bàn của Phật Giáo. Lê Ngọc Cương.

(*) Ðạo Phật Làm Cho Ðời Tôi An Vui. Thích Phụng Sơn.
(*) Sự hài hòa trong tôn giáo - Ða dạng là lợi lạc. Thupten Chodron (Thích Minh Thành dịch).
(*) Giáo lý căn bản của Ðạo Phật. Hòa thượng Thích Thánh Nghiêm (Cư sĩ Huyền Chân dịch).
(*) Con đường học Phật và tu Phật. Thích Thanh Thiện.
(*) Hiếu Ðạo Của Người Con Phật. Thích Nhật Quang.
(*) Hành trình vào đạo Phật. Elizabeth J. Harris (Nguyên Tâm và Tâm Ðăng trích dịch).
(*) Hành Hương Phật Giáo Nhìn Từ Góc Ðộ Lịch Sử Phật Giáo. Huỳnh Ngọc Trảng.
(*) Những Ðạo Lý Căn Bản Của Phật Giáo. Lê Hữu Tuấn.
(*) Quả Vị Giác Ngộ: Sự Giải Thích của Thượng Toạ Bộ và Ðại Thừa. Thích Duy Tân.
(*) Niết-Bàn Và Sự Chấm Dứt Luân Hồi. Thích Nhật Tuệ.

(*) Ðức Phật - Con Người Của Mọi Thời Ðại . Thích Thiện Bảo.
(*) Cái đẹp theo tinh thần Phật học. Thích Thiện Quang.
(*) Phật Giáo Và Các Vấn Ðề Thời Ðại. G. P. Malalasekera (Lệ Tâm dịch).
(*) Phương cách dạy Phật Pháp cho trẻ em. Dr. Helmuth Kalr (Thích Minh Diệu dịch).
(*) Nguồn Gốc Ðạo Ðức Phật Giáo. Thích Chí Thiện.
(*) Nền Tảng Xây Dựng Ðời Sống Ðạo Ðức Theo Phật Giáo. Thích Hạnh Bình.
(*) Trường ca Kalinga . Trúc Thiên.
(*) Ý nghĩa của sự cầu nguyện. Thích Viên Giác.
(*) Tập Tục Sóc Vọng và ảnh hưởng Phật giáo Đại thừa ở vùng đất Nam bộ. Thích Đồng Bổn.
(*) Ông Bụt giữa chúng ta. Lương Hữu Định.

(*) Đối diện với sự thật Vô Ngã . Thích Nguyên Hùng.
(*) Tha tội và Sám hối. Cao Huy Thuần.
(*) Thần thức sẽ trụ nơi nào sau khi chết? Thích Giác Hoàng.
(*) Hãy tinh tấn không ngừng. Thiền Sư Webu Sayadaw (Giác Niệm dịch) .
(*) Giáo lý Vô Ngã của Phật giáo. Y. Karunadasa (Viên Trí dịch)
(*) Tri kiến Nghiệp Quả Luân Hồi. Nguyên-Bình.
(*) Nghiệp Lành - Nghiệp Dữ. Nguyên-Bình.
(*) Sự phát triển của Phật giáo. Kanai Lal Hazra
 (Thích Thông Lý trích dịch).

(*) Tình mẹ. Hòa thượng Hộ Giác.
(*) Ðiềm tĩnh trước khen chê. Tỳ kheo Siêu Việt.
(*) Ánh đuốc Phật Ðà. Ðại Ðức Puriso (Tỳ kheo Giác Nguyên dịch).
(*) Hãy nói về đau khổ. Tỳ kheo Gavesako (Tỳ kheo Giác Nguyên dịch).
(*) Mục Ðích Học Phật. Tỳ kheo Giác Ðiều.
(*) Ðức tin và Trí tuệ Thiền định. Tỳ kheo Ashin Ottama (Tỳ kheo Chánh Kiến dịch).
(*) Có học thuyết chính trị trong truyền thống Phật giáo không? Nandasena Ratnapala (Tỳ kheo Trí Quang dịch).
(*) Phật giáo và giáo dục. Nandasena Ratnapala (Tỳ kheo Trí Quang dịch).
(*) Christmas Humphreys và Con đường Hành động Phật giáo. Phạm Công Thiện.

I. Trích giảng kinh điển | II. Thiền tập | III. Phật pháp áp dụng | IV. Các tông phái khác


IV. Các tông phái khác

đầu trang ^

(*) Bát Nhã Tâm Kinh: Bản dịch Việt-Anh-Pháp-Hán. Bình Anson sưu tầm
(*) Tìm hiểu về Bát Nhã Tâm Kinh. Phúc Trung
(*) Bát Nhã Tâm Kinh giảng giải. Thích Thanh Từ
(*) Bát Nhã Tâm Kinh. Thích nữ Như Thủy
(*) Con thuyền Bát Nhã. Cư sĩ Chính Trực  
(*) Thông điệp Kinh Trái Tim (Bát-nhã Ba-la-mật-đa Tâm Kinh). Thích Tâm Thiện.

(*) Kinh Pháp Hoa. Thích Thiện Siêu.
(*) Ý nghĩa phẩm Thí Dụ và Tín Giải trong kinh Pháp Hoa. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Viên ngọc Pháp Hoa. Thích Nhất Hạnh.

(*) Kinh Bát Ðại Nhân Giác.
(*) Kinh 42 Chương. Thích Viên Giác dịch
(Việt-Anh).
(*) Ðọc "Kinh Bốn Mươi Hai Bài". Cao Huy Thuần.
(*) Con đường mười nghiệp lành (Kinh Thập Thiện). Thích Thanh Từ.
(*) Dẫn Vào Kinh Lăng Nghiêm. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Giới thiệu kinh Thắng-Man. Tuệ Sỹ.
(*) Giới thiệu kinh Duy-ma-cật. Tuệ Sỹ.

(*) Tịnh độ: Kinh Ðại Vô Lượng Thọ.
(*) Tịnh độ: Kinh A Di Ðà
(Việt-Anh).
(*) Tịnh độ: Kinh Quán Vô Lượng Thọ
(Việt-Anh).
(*) Hiện Pháp Tịnh Ðộ. Thích Nhất Hạnh.
(*) Tịnh Ðộ nhân gian. Hòa thượng Thích Thiện Châu.
(*) Xu hướng thời đại và Tịnh độ Di-Lặc. Thích Pháp Hiền.
(*) Ánh sáng bất tận của Phật A Di Đà. Phạm Công Thiện.
(*) Tịnh độ qua cái nhìn của Thiền. Thích Phước Sơn.

(*) Kinh Vu Lan Bồn (Anh-Việt).
(*) Kinh Ðại báo phụ mẫu trọng ân (Việt-Anh).  
(*) Rằm tháng bảy. Hòa thượng Thích Thiện Siêu.
(*) Bông hồng cài áo. Thích Nhất Hạnh (Việt-Anh).
(*) Lễ Vu Lan - Ngày đền ơn đáp nghĩa của Ðông phương. Hòa thượng Thích Trí Quảng.
(*) Vu Lan cho cha mẹ. Thích Phổ Huân.
(*) Sự tích và ý nghĩa lễ Vu Lan. Nguyễn Phúc Bửu Tập.
(*) Vu Lan: Bông hồng nở muộn. Diệu Chân.
(*) Tiết Vu Lan: Ngày bông hồng cài áo. Trần Trọng Khoái.
(*) Vu Lan nghĩ về đấng sanh thành. Thích Tín Nghĩa.

(*) Sơ lược lịch sử Thiền tông Trung Hoa. Thích Nhất Hạnh.
(*) Câu chuyện Thiền Tông: Lục Tổ Huệ Năng (Kinh Pháp Bảo Ðàn). Tâm Thái.
(*) Lục tổ Huệ Năng. Chánh Hạnh.
(*) Pháp dạy người của Lục Tổ Ðại Sư. Ðại Lãn.
(*) Công Án Thiền và Vấn Ðề Nhận Thức. Ðại Lãn.
(*) Luận về những người "chưa chăn". Quảng Trí Thiền sư.
(*) Thiền môn khẩu quyết. Trí Giả Ðại sư
(*) Hiển tông ký. Hòa thượng Thích Thanh Từ dịch và giảng.

(*) Làm sao tu theo Phật? Thích Thanh Từ
(*) Tại sao phải tu Thiền? Thích Thanh Từ
(*) Những bệnh của người tu thiền. Thích Thanh Từ.
(*) Phương Pháp Tọa Thiền. Thiền viện Trúc Lâm, Ðà Lạt
(*) Thiền Tông và Tịnh Ðộ Tông: chỗ gặp gỡ và không gặp gỡ. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Gặp nhau giữa Thiền Tông và Thiền của Giáo Lý Nguyên Thủy. Hòa thượng Thích Thanh Từ.

(*) Bàn về Thiền Nguyên Thủy và Thiền Phát Triển. Giáo sư Minh Chi.
(*) Thiền Tông: Một Nhánh Của Phật Giáo Nguyên Thủy Trong Các Nước Phật Giáo Ðại Thừa. Shanta Ratnayaka (Liễu Pháp dịch).
(*) Thiền Ðịnh Phật Giáo Việt Nam. Thích Chơn Thiện.
(*) Thiền công án. Thích Chơn Thiện.
(*) Nhận thức cơ bản về con đường Thiền Ðịnh của Phật Giáo. Thích Chơn Thiện.

(*) Thấy vậy mà không phải vậy. Hồng Dương.
(*) Cái còn lại trong tánh Không. Hồng Dương.
(*) Hý luận về Không. Hồng Dương.
(*) Ngôn ngữ và Biện chứng. Hồng Dương.

(*) Lịch sử 18 vị La-hán trong Phật Giáo Trung Hoa. (Việt-Anh)
(*) Ðường Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư. Vương Hồng Sển.
(*) Mười điều tâm niệm (Luận Bảo vương Tam muội).
(*) Thường, lạc, ngã, tịnh. Thích Nhất Hạnh.
(*) Bồ tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Hòa thượng Thích Thanh Từ.
(*) Cuộc đời của Ni sư Tenzin Palmo. Tâm Diệu.
(*) Sự có mặt liên tục của Quán Thế Âm Bồ Tát. Phạm Công Thiện.
(*) Quan Thế Âm Bồ tát là huynh đệ của chúng ta. Hòa thượng Tuyên Hóa.  

I. Trích giảng kinh điển | II. Thiền tập | III. Phật pháp áp dụng | IV. Các tông phái khác


Trang gốc | Thư mục tổng quát: Việt ngữ - Anh ngữ


Ðịa chỉ gửi thư: binh_anson@yahoo.com & binh_anson@hotmail.com

Cập nhật: 27-09-2002