Home page | English page

budgand.jpg (9576 bytes)

budsas.jpg (27475 bytes)
giaithoat.jpg (8110 bytes)
Vietnamese Buddhist Page, with Unicode Times font


Sabbapapassa akaranam
Kusalassa upasampada
Sacitta pariyodapanam
Etam Buddhana Sasanam
Every evil never doing
and in wholesomeness increasing
and one's heart well-purifying:
this is the Buddhas' Sasana
Không làm các điều ác
Gắng làm các việc lành
Luôn tu tâm, tịnh ý:
Đó là lời Phật dạy

Căn bản Phật pháp

Lịch sử

Nghi lễ

Giới học

Định học

Tuệ học

Các bài pháp luận ngắn: Gồm hơn 700 bài tiểu luận trích giảng kinh điển, thiền tập, đạo Phật áp dụng, v.v.

Tam tạng kinh điển

Kinh

Luật

Thắng pháp

Sách

Kinh sách của các tông phái khác

Ðang biên tập

  • Trường A-hàm
  • Trung A-hàm
  • Tăng nhất A-hàm
  • Tạp A-hàm
  • Kinh Tiểu Bộ, tập VI
  • Tóm lược Kinh Trung A-hàm và Trung Bộ
  • Cây Giác Ngộ
  • Giới thiệu Vi Diệu Pháp
  • Từ điển Phật học
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Trang gốc - Home page | Trang Anh ngữ


This page is written in Vietnamese language with Unicode character encoding standard. To read, you should have Times New Roman font (version 2.76 or later) installed with Windows-98 / Me / NT / 2000 / XP in your machine.

In addition, you should adjust your web browser as following:

- For IE 4.x or higher: View -- Encoding (or: Fonts) -- Unicode/Universal Alphabet (UTF-8)
- For Netscape 4.7 or higher: View -- Encoding (or: Character Set) -- Unicode (UTF-8)

Click here for more information.

Top | Home page | English page


Last updated: 03-10-2002

Web master: binh_anson@yahoo.com
binh_anson@hotmail.com