BuddhaSasana Home Page
This document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


Giới thiệu Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam


MỤC LỤC

1. Lịch sử phát triển

Ðạo Phật Nguyên thủy tại Việt Nam
Năm trung tâm hoằng pháp đầu tiên
Những Nhà Sư Phật giáo Nguyên thủy truyền giáo đầu tiên ở Sài gòn - Gia định

2. Các danh tăng và cư sĩ tiền bối

Hòa thượng Hộ Tông
Hòa thượng Bửu Chơn
Hòa thượng Giới Nghiêm
Hòa thượng Giác Quang
Hòa thượng Ẩn Lâm
Hòa thượng Tịnh Sự
Hòa thượng Thiện Luật

Hòa thượng Pháp Minh
Hòa thượng Pháp Vĩnh
Hòa thượng Thiện Thắng
Hòa thượng Thiện Căn
Hòa thượng Siêu Việt

Cư sĩ Nguyễn văn Hiểu

3. Nghi thức và sinh hoạt

Các lễ hội chính
Nghi thức căn bản
Nghi thức tụng niệm


[Trở về trang Thư Mục]

Last updated: 21-09-2002