Các Khóa Tu Trong Nước

Các Khóa Tu / Bài Giảng  Hải Ngoại

 USA năm 2015

01. Đến Đi - Như Lai
02. Đặt nặng giải thoát trước giác ngộ - Thấy ra rồi mới đối trị đúng - 4 mức độ của Tinh tấn, Chánh niệm, Tỉnh giác
03. Mỗi người có một sinh nghiệp nên phải tự học ra bài học của chính mình.
04. Thấy ra thì tự chuyển hóa - Biết rõ tâm là chế ngự tâm cao nhất.
05. Giảng các đoạn nói về Niết-bàn trong Kinh Phật Tự Thuyết (Udana, Chương 8) - Hỏi đáp - Cảm niệm của Phật tử
06. Thiền là soi sáng lại mình trong bối cảnh đời sống - Tánh biết và Ý thức - Thiền khi ngồi chứ không phải ngồi thiền - Bất an là thông điệp của Pháp...
07. Các Thức theo Duy Thức Học và Tiến Trình Tâm theo Vi Diệu Pháp - Hỏi đáp về Vô ngã - Xuất gia Tại gia - Niệm hơi thở.

 BERLIN - ĐỨC năm 2014

01. Đạo và Đức của Đạo Phân biệt Nhân và Duyên
02. Hỏi đáp về sự bình an trong đời sống
03. Hỏi đáp về Câu sanh vô minh - Cái chết - Nghiệp và Định Mệnh
04. Thiền trong đời sống Vô tác và Tạo tác

 MUNICH - ĐỨC năm 2014

01. Khế lý, khế cơ - Quy y Tam bảo
02. Hỏi đáp về Thấy như thị - Chánh niệm Tỉnh giác - An lạc - Dạy con
03. Giới Định Tuệ - Động và Tịnh - 10 Ba-la-mật
04. Hỏi đáp về Niệm Phật - Đoạn trừ phiền não - Linh hồn Luân hồi - Tùy duyên

 STUTTGART - ĐỨC năm 2014

01. Ý nghĩa của đau khổ và hạnh phúc trong đời sống.
02. Hỏi về "Tự do là ung dung trong ràng buộc/ Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau".
03. Hỏi đáp về Chống đối khổ - Chỉ trích lỗi - Hóa giải tâm sân
04. Cuộc đời là kính vạn hoa để soi chiếu chính mình.
05. Sống để học chứ không phải để đạt điều gì từ cuộc đời.
06. Thiền định - Hỏi đáp về Định sinh Tuệ-Niệm hơi thở-Quán

 ZURICH - THỤY SĨ năm 2014

01. Về bài Kinh "Đặt sai hướng"
02. Hỏi đáp về Không, Vô tướng, Vô tác, Vô cầu - Nền tảng Giáo pháp của Đức Phật
03. Cầu - Nguyện
04. Thiền là chiếu sáng - Ngồi thiền
05. Hỏi đáp về 10 kiết sử
06. Hỏi đáp về Thập Nhị Nhân Duyên
07. Phân biệt buông bỏ, buông xả - Tâm, tướng của tâm - Thấy bản lai diện mục
08. Pháp tự vận hành - Tánh biết tự thấy
09. Tùy duyên thuận pháp
10. Học Vi Diệu Pháp
11. "Chọn lựa" là sự vận hành của duyên nghiệp - Bài học cuộc đời - Nghiệp
12. Ba thái độ - Lý trí chánh niệm tỉnh giác - Trí tuệ chánh niệm tỉnh giác

ADELADE - ÚC năm 2013

01. Không phương pháp thì tất cả đều là phương pháp
02. Cốt lõi chung - Nhất hướng của sự tu tập
03. Ý nghĩa của đau khổ
04. Hỏi đáp về Cái nhìn như thị - Sự chọn lựa trong đời sống
05. Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn - Bố thí
06. Học Đạo ở đâu - Thấy là hành
07. Hỏi đáp về Tác ý - Phước Tính bình đẳng của các yếu tố trong sự vận hành của Pháp - Phương pháp trực tiếp
08. Thiền đối trị - Thiền thấy ra sự thật

 SYDNEY - ÚC năm 2013

01. Hỏi đáp về Thoát khỏi Sinh lão bệnh tử - Thoát khỏi tâm sân
02. Hỏi đáp về Việc thiện, việc ác - Thiền cho người bận rộn - Bài học từ đau khổ
03. Hỏi đáp về Quyết định Ba-la-mật, Ứng xử trong đời sống
04. Hỏi đáp về Cầu nguyện - Giới – Thập nhị nhân duyên - Quan sát - Tái sinh
05. Hỏi đáp về Xuất gia gieo duyên - Hồi hướng - Giải trừ mâu thuẫn
06. Pháp nơi mỗi người - Trọn vẹn với thực tại.
07. Hỏi đáp về Chanh kiến, Chánh tư duy - Ý nghĩa của "Đầu sào trăm trượng".
08. Hỏi đáp về Tòng tâm sở dục bất du củ - Sự phân biệt

 MELBOURNE - ÚC năm 2013

01. Hoàn hảo - Bất toàn
02. Tâm - Sử dụng tâm
03. Bồ-tát - Người Thầy hướng dẫn
04. Hỏi đáp về Quy y - Sinh tử luân hồi Tình thương
05. Hướng dẫn ngồi thiền
06. Hướng dẫn ngồi thiền Hỏi đáp
07. Hai hướng tu tập
08. Hỏi đáp về ăn chay
09. Hỏi đáp về Tánh biết - Ý thức 01
10. Hỏi đáp về Tánh biết - Ý thức 02/font>
11. Hỏi đáp về Thân kiến
12. Hỏi đáp về Nhân quả - Thiệc ác Hạnh đầu-đà

PERTH - ÚC năm 2011

01. Đúng sai - Thiện ác
02. Hỏi đáp
03. Ba loại khổ - Ý nghĩa 8 pháp thế gian
04. Hỏi đáp
05. Nguyên nhân phát sinh bản ngã
06. Hỏi đáp
07. Những chướng ngại khi tu tập
08. Hỏi đáp

MELBOURNE - ÚC năm 2011

01. Tính bình đẳng trong Đạo Phật
02. Hỏi đáp
03. Nguyên nhân và Ý nghĩa của đau khổ
04. Hỏi đáp
05. Trở về với chính minh 01
06. Trở về với chính minh 02
07. Sự tương giao và Mối quan hệ
08. Sống thiền
09. Ý nghĩa của cuộc sống 01
10. Ý nghĩa của cuộc sống 02

 BRISBANE - ÚC năm 2011

01. Sự đồng nhất giữa các tông phái
02. Hỏi Đáp
03. Sơ lược lịch sử phân phái của Phật Giáo
04. Hỏi Đáp
05. Ba bài kệ

ADELADE - ÚC năm 2011

01. Nguyên lý và Phương pháp
02. Sự tu tập trong đời sống
03. Hỏi đáp
04. Thần, Ý, Khí, Hình
05. Nguyên lý và Phương pháp
06. Bài thuyết pháp ở chùa Pháp Hoa:điểm đồng nhất giữa các tông phái trong Phật giáo
07. Sự tu tập trong Phật giáo
08. Hỏi đáp

 SYDNEY - ÚC năm 2009

01. Sydney 1
02. Sydney 2
03. Sydney 3
04. Sydney 4
05. Sydney 5

PERTH - ÚC năm 2009

01. Bài 1
02. Bài 2
03. Bài 3
04. Bài 4
05. Bài 5
06. Bài 6
07. Bài 7
08. Bài 8
09. Bài 9
10. Bài 10
11. Bài 11
12. Bài 12