Lịch Lễ

Pic 2

Sinh Họat hàng Tuần

Hàng Ngày:         

06:00 AM - Tụng Kinh Tiêu Tai Cát Tường Paritta -- Tham thiền.

05:00 PM - Tụng Kinh Cầu Siêu -- Tham thiền.

8:00 PM - 9:00 PM: - Tham thiền.

Thứ Bảy:

             - Lễ Quy Y Tam Bảo

             - Lễ Đám Cưới - Đám Giỗ ( Có xin trước )

Chủ Nhật Đầu tháng:

07:00 AM - 05:00 PM: - Thọ  Bát Quan Trai.

Chủ Nhật Cuối tháng:

11:00 AM : - Lễ Sám Hối - Lạy Hồng Danh.

Chủ Nhật Hàng Tuần:

10:30 AM - Cúng Dường Trai tăng.

               - Cúng hương linh

11:00 AM - Khoá lễ đại chúng

11:30 AM - Thuyết Pháp

              - Tham thiền.

               - Cơm chay thân mật.