Lịch Lễ

Pic 2

Sinh Họat hàng Tuần

Thứ Tư:

7:30 PM - 9:30 PM

             - Tụng kinh

             - Tham thiền

Thứ Bảy:

7:30 AM - 9:30 AM

             - Tụng kinh

             - Tham thiền

Chủ Nhật:

09:00 AM - 10:30 AM

              - Tụng kinh

              - Tham thiền

10:30 AM - Trai tăng

10:45 AM - Cúng hương linh

11:00 AM - Khoá lễ đại chúng

11:30 AM - Thuyết Pháp

               - Tham thiền

               - Cơm chay thân mật

Chủ Nhật cuối tháng:

              - Tụng kinh sám hối

              - Lạy hồng danh