Mục lục

Phật Học

Bình An Sơn

 

Văn Học PG

Truyện Ngắn

Thơ

Sách

 

Phật Học Link

 

lotusmedia

thuvienhoasen

 For Tâm Như

01 thỉnh chư thiên
02 nam mo tassa
03 ân đức Phật
04 chú đại bi
05 Adi đà Phật

 

Kinh (MP3)

Kinh Trường Bộ

1a- Kinh Phạm Võng(Brahmajàla Suttra)
1b- Kinh Phạm Võng(Brahmajàla Suttra)
1c- Kinh Phạm Võng(Brahmajàla Suttra)
2a-Kinh Sa Môn Quả(Samanna-Phala )
2b-Kinh Sa Môn Quả(Samanna-Phala )
3-Kinh A Ma Trú(Ambattha)
4- Kinh Chủng Đức(Sonadanda)
5-Kinh Cứu La Đàn Đầu(Kutadanda)
6-Kinh Mahali(Mahàli)
7-Kinh Cha li da (Jàliya)
8-Kinh Ca Diếp Sư Tử Hống(Kassapa)
9-Kinh Bố Sá Bà Lâu(Potthapàda)
10-Kinh Tu Ba(Subha.)
11-Kinh Kiên Cố(Kevaddha)
12-Kinh Lô Hi Gia(Lohicca)
13-Kinh Tam Minh(Tevijja)
14a-Kinh Đại Bổn(Mahà-Padàna)
14b-Kinh Đại Bổn(Mahà-Padàna)
14c-Kinh Đại Bổn(Mahà-Padàna)
15-Kinh Đại Duyên(Mahà-Nidàna)
16a-Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahà-Parinibbàna)
16b-Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahà-Parinibbàna)
16c-Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahà-Parinibbàna)
16d-Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahà-Parinibbàna)
16e-Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahà-Parinibbàna)
16f-Kinh Đại Bát Niết Bàn (Mahà-Parinibbàna)
17-Kinh Đại Thiên Kiến Vương(Mahà-Sudassana
18-Kinh Xà Ni Sa(Janavasabha)
19-Kinh Đại Điền Tôn(Mahà-Govinda)
20-Kinh Đại Hôi(Mahà-Samaya)
21-Kinh Đế Thích Sở Vấn(Sakka-Panha)
22-Kinh Đại Niệm Xứ(Mahà-Satipatthàna)
23a-Kinh Tệ Túc(Pàyasi)
23b-Kinh Tệ Túc(tt)
24-Kinh Ba lê(Pàtika)
25-Kinh Ưu Đàm Bà La Sư Tử Hống(Udumbarika-Sihanàdà)
26-Kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống(Cakkavatti-Sihanàda)
27-Kinh Khởi Thế Nhân Bổn(Agganana)
28-Kinh Tự Hoan Hỷ(Sampasàdaniya)(
29-Kinh Thanh Tịnh(Pàsàdika)
30-Kinh Tướng(Lakkhana)
31-Kinh Giáo Thọ Thi Ca La Việt(Singàlovàda)
32-Kinh A Sá Nang Chi(Atànàtiya)
33a-Kinh Phúng Tụng(Sangiti)
33b-Kinh Phúng Tụng(Sangiti)
33c-Kinh Phúng Tụng(Sangiti)
34a-Kinh Thập Thượng
34b-Kinh Thập Thượng

 

 

Kinh Trung Bộ

Trung Bộ Kinh CD1

1-Kinh Pháp Môn Căn Bản
2-Kinh Tất Cả Lậu Hoặc
3- Kinh Thừa Tự Pháp
4-Kinh Sợ Hãi Và Khiếp Đảm
5- Kinh Không Uế Nhiễm
6-Kinh Ước Nguyện
7- Kinh Ví Dụ Tấm Vải
8-Kinh Đoạn Giảm
9-Kinh Chánh Tri Kiến
10-Kinh Niệm Xứ
11-Tiểu Kinh Sư Tử Hống
12-Đại Kinh Sư Tử Hống
13- Đại Kinh Khổ Uẩn
14-Tiểu Kinh Khổ Uẩn
15-Kinh Tư Lượng
16-Kinh Tâm Hoang Vu
17-Kinh Khu Rừng
18-Kinh Mật Hoàn
19-Kinh Song Tầm
20-Kinh An Trú Tâm
21-Kinh Ví Dụ Cái Cưa
22-Kinh Ví Dụ Con Rắn
23-Kinh Gò Mối
24-Kinh Trạm Xe
25-Kinh Bẩy Mồi
26-Kinh Thánh Cầu
27-Tiểu Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi
28-Đại Kinh Ví Dụ Dấu Chân Voi
29-Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây
30-Tiểu Kinh Ví Dụ Lõi Cây
31-Tiểu Kinh Khu Rừng Sừng Bò
32-Đại Kinh Khu Rừng Sừng Bò
33-Đại Kinh Người Chăn Bò
34-Tiểu Kinh Người Chăn Bò
35-Tiểu Kinh Saccaka
36-Đại Kinh Saccaka
37- Tiểu Kinh Đoạn Tận Ái
38-Đại Kinh Đoạn Tận Ái
39-Đại Kinh Xóm Ngựa
40-Tiểu Kinh Xóm Ngựa
41-Kinh Saleyyaka
42-Kinh Veranjaka
43-Đại Kinh Phương Quảng
44-Tiểu Kinh Phương Quảng
45-Tiểu Kinh Pháp Hành
46-Đại Kinh Pháp Hành
47-Kinh Tư Sát
48-Kinh Kosampiya
49-Kinh Phạm Thiên Cầu Thỉnh
50-Kinh Hàng Ma

 

Trung Bộ Kinh CD2


51-Kinh Kandaraka
52-Kinh Bát Thành
53-Kinh Hữu Học
54- Kinh Potaliya
55-Kinh Jivaka
56-Kinh Ưu Ba Ly
57-Kinh Hạnh Con Chó
58-Kinh Vương Tử Vô Úy (Abhaya)
59-Kinh Nhiều Cảm Thọ
60-Kinh Không Có Gì Chuyển Hướng
61-Kinh Giáo Giới La Hầu La ở Am Bà La
62-Đại Kinh Giáo Giới La Hầu La
63-Tiểu Kinh Malunkya
64- Đại Kinh Malunkyaputta
65-Đại Kinh Bhaddali
66-Kinh Ví Dụ Con Chim Cáy
67-Kinh Catuma
68-Kinh Nalakapana
69-Kinh Gulissani
70-Kinh Kitagiri
71- Kinh Vacchagota (về Tam Minh)
72-Kinh Aggivacchagotta (Về Lửa)
73-Kinh Aggivacchagotta
74- Kinh Trường Trảo
75-Kinh Magandiya
76-Kinh Sandaka
77-Đại Kinh Sakuludayi
78-Kinh Samanamandika
79-Tiểu Kinh Thiện Sanh
80-Kinh Vekhanassa
81-Kinh Ghatikara
82-Kinh Ratthapala
83-Kinh Madhura
84-Kinh Madhura
85-Kinh Vương Tử Bồ Đề
86-Angulimala
87-Kinh Ái Sanh
88-Kinh Bahitika
89-Kinh Pháp Trang Nghiêm
90-Kinh Kannakatthala
91-Kinh Brahmayu
92-Kinh Sela
93-Kinh Assalayana
94-Kinh Ghotamukha
95-Kinh Canki
96-Kinh Esukari
97-Kinh Dhananjani
98-Kinh Vasettha
99-Kinh Subha
100-Kinh Sangarava

 

Trung Bộ Kinh CD3


101-Kinh Devadaha
102- Kinh Năm Và Ba
103- Kinh Nghĩ Như Thế Nào
104-Kinh Làng Sama
105-Kinh Thiện Tinh
106-Kinh Bất Động Lợi Ích
107-Kinh Ganaka Moggalana
108-Kinh Gopaka Moggalana
109-Đại Kinh Mãn Nguyệt
110-Tiểu Kinh Mãn Nguyệt
111-Kinh Bất Đoạn
112- Kinh Sáu Thanh Tịnh
113-Kinh Chân Nhân
114-Kinh Nên Hành Trì ,Không Nên Hành Trì
115-Kinh Đa Giới
116-Kinh Thôn Tiên
117-Đại Kinh Bốn Mươi
118-Kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm
119-Kinh Thân Hành Niệm
120-Kinh Hành Sanh
121-Kinh Tiểu Không
122-Kinh Đại Không
123-Kinh Hy Hữu Vị Tằng Hữu Pháp
124-Kinh Bạc-câu-la
125-Kinh Điều Ngự Địa
126-Kinh Phù Di
127-Kinh A-na-luật
128-Kinh Tùy Phiền Não
129- Kinh Hiền Ngu
130-Kinh Thiên Sứ
131-Kinh Nhất Dạ Hiền Giả
132-KinhA-nan Nhất Dạ Hiền Giả
133-Đại Ca-chiên-diên Nhất Dạ Hiền Giả
134-Kinh Lomasakangiya Nhất Dạ Hiền Giả
135-Tiểu Kinh Nghiệp Phân Biệt
136-Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt
137-Kinh Phân Biệt Sáu Xứ
138-Kinh Tổng Thuyết Và Biệt Thuyết
139-Kinh Vô Tránh Phân Biệt
140-Kinh Giới Phân Biệt
141Kinh Phân Biệt Về Sự Thật
142-Kinh Phân Biệt Cúng Dường
143-Kinh Giáo Giới Cấp Cô Độc
144-Kinh Giáo Giới Channa
145-Kinh Giáo Giới Phú Lâu Na
146-Kinh Giáo Giới Nandaka
147-Tiểu Kinh Giáo Giới La Hầu La
148-Kinh Sáu Sáu
149-Đại Kinh Sáu sáu
150-Kinh Nói Cho Dân Chúng Nagaravinda
151-Kinh Khất Thực Thanh Tịnh
152-Kinh Căn Tu Tập

 

 
Kinh Tương Ứng Bộ

Kinh Tương Ứng Bộ CD1


Tập I (Thiên Có Kệ)


 Chương Một : Tương Ưng Chư Thiên

001-Phẩm Cây Lau
002-Phẩm Vườn Hoan Hỷ
003- Phẩm Kiếm
004-Phẩm Quần Tiên
005-Phẩm Thiêu Cháy
006-Phẩm Già
007-Phẩm Thắng
008-Phẩm Đoạn

 Chương Hai : Tương Ưng Minh Kiến

009-Phẩm 1 Thiên Tử
10-Phẩm 2 Cấp Cô Độc
011-Phẩm 3 Các Ngoại Đạo

 Chương Ba : Tương Ưng Giới

012-Phẩm Thứ I
013-Phẩm Thứ II
014-Phẩm Thứ III

 Chương Bốn : Tương Ưng Vô thỉ

015-Phẩm Thứ I
016-Phẩm Thứ II
017-Phẩm Thứ III

 Chương Năm : Tương Ưng Kassapa

018- Tỷ Kheo Ni

 Chương Sáu : Tương Ưng Lợi Ích Đắc Cung Kính

019-Phẩm Thứ I
020-Phẩm Thứ II

 Chương Bảy : Tương Ưng Rahula

021- Phẩm A La Hán (thứ1)
022-Phẩm Cư Sĩ

 Chương Tám : Tương Ưng Lakkhana

023-Trưởng Lão Vangisa

 Chương Chín : Tương Ưng Thí Dụ

024-Rừng

 Chương Mười : Tương Ưng Tỷ Kheo

025- Dạ Xoa


 Chương Mười Một : Tương Ưng Sakka

026-Phẩm Thứ I


027-Phẩm Thứ II


028-Phẩm Thứ III


Tập II (Thiên Nhân Duyên)


Chương Một : Tương Ưng Nhân Duyên


029-Phẩm Phật Đà
030-Phẩm Đồ Ăn
031-Phẩm Muời Lực
032-Phẩm Kalàra (Vị Sát Đế Lỵ)
033-Phẩm Gia Chủ (Thứ Năm)
034-Phẩm Cây
035-Phẩm Đại Phẩm (Thứ Bảy)
036-Phẩm Đại (tt)
037-Phẩm Sa-môn Bà-la-môn
038-Phẩm Trung Lược

Chương Hai : Tương Ưng Minh Kiến

039-Tương Ưng Minh Kiến

 Chương Ba : Tương Ưng Giới

040-Phẩm Sai Biệt (Nội Giới,Ngoại Giới)
041-Phẩm Thứ Hai
042-Phẩm Nghiệp Đạo (Thứ3)
043-Phẩm Thứ Tư

 Chương Bốn : Tương Ưng Vô thỉ

044-Phẩm Thứ I
045-Phẩm Thứ II

 Chương Năm : Tương Ưng Kassapa

046-Kasapa
047-Kasapa(tt)

 Chương Sáu : Tương Ưng Lợi Ích Đắc Cung Kính

048-Phẩm Thứ I
049-Phẩm Thứ II
050-Phẩm Thứ III
051-Phẩm Thứ IV

 Chương Bảy : Tương Ưng Rahula

052-Phẩm Thứ I
053-Phẩm Thứ II

 Chương Tám : Tương Ưng Lakkhana

054-Phẩm Thứ I
055-Phẩm Thứ II

 Chương Chín : Tương Ưng Thí Dụ

056-Thí Dụ

 Chương Mười : Tương Ưng Tỷ Kheo

057-Tỷ Kheo

Kinh Tương Ứng Bộ CD2


Kinh Tương Ứng Bộ CD3


 

Kinh Tăng Chi Bộ

 

 

 

Kinh Tiểu Bộ