Các Khóa Tu / Bài Giảng  Hải Ngoại

Các Khóa Tu Trong Nước

Khóa 15

01. Cuộc đời luôn tốt đẹp nhưng sai lầm lớn nhất là muốn tốt đẹp theo ý mình - Hỏi đáp
02. Nói về Kinh điển - Loại trừ suy nghĩ lăng xăng - Hành chỉ để thấy
03. Thiền định Thiền tuệ - Tánh biết Tướng biết - Tùy duyên thuận pháp Vô ngã vị tha
04. Các mối quan hệ trong đời sống - Hỏi đáp
05. Thế giới ảo và Thực - Ngũ uẩn giai không - Hỏi đáp Tánh không - Duyên sinh của Pháp
06. Hành thiền là con đường trở về với cái giản dị nhất của đời sống, là sống trọn vẹn trong trật tự vận hành của Pháp - Hỏi đáp
07. Các loại mục tiêu của đời sống - Hỏi đáp về Tập khí - Sống tùy duyên thuận pháp
08. Tự do giải thoát - Không nương tựa thì không dao động - Hỏi đáp về Nghiệp
09. Kinh Đoạn Giảm - Hỏi đáp về Thiền định - Thần thông - Rải tâm từ - Tâm diệt
10. Hỏi đáp về Lý Sự - Điểm chung của các Tôn giáo - Chống bất thiện - Hạnh phúc - Chánh pháp, Tượng pháp, Mạt pháp - Nhập xả thiền - Tự nhiên - Nói năng và Im lặng đúng Pháp.

Khóa 14

01. Thiền là thấy ra cái đang là chứ không phải đạt được cái sẽ là - Hỏi đáp
02. Ba loại tìm kiếm - Hỏi đáp về Vô thức - Người nam người nữ trong sự giác ngộ - Tứ thiền bát định
03.Sự hoàn hảo 01 - Hỏi đáp về sự tiến hóa - Giữ giới
04. Hỏi đáp về Sự bình yên - Cách nghe pháp
05. Sự hoàn hảo 02 - Hỏi đáp về Khổ - Bồ-tát
06. ."Mảnh đất bình an chỉ có trong lòng người" - Hỏi đáp về Tác ý - Tư tác
07. Ba giai đoạn của Đạo Phật - Hỏi đáp về Cầu an Cầu siêu
08. Sự cô đơn - Đời sống tu tập - Hỏi đáp về Sám hối - Lục đạo - Nhân quả
09. Các cấp độ của việc thấy Pháp như nó đang là
10. Ngã và Pháp - Ảo và Thực
11. Hướng đi của sự tu tập
12. Hỏi đáp về Sự tương giao - Anussati - Trả Pháp lại cho Pháp - Niềm tin - Nhân quả

Khóa 13

01. Chân lý không lặp lại
02. Hỏi đáp
03. Thiền định (Thiền đối trị)- Thiền tuệ (Thiền thấy tánh)
04. Hỏi đáp
05. Thăng bằng trong cuộc sống
06. Hỏi đáp
07. Ách tắc giao thông - Bế tắc trong cuộc sống
08. Hướng sống - Hỏi đáp
09. Làm thế nào để có được sự bình an - Hỏi đáp
10. Hỏi đáp về Vô thường, Khổ, Vô ngã
11. Hỏi đáp về Các cõi giới và Nhân quả
12. Hỏi đáp về Căn, Trần, Thức Tiến trình tâm
13. Hỏi đáp về Giữ giới - Chú Bát-nhã - Đạo Phật
14. Hỏi đáp về Tâm thức - Tái sanh - Thiền Vipassana - Tánh biết
15. Hỏi đáp về Nghiệp - Vô thường, Khổ, Vô ngã - Ăn chay
16. Hỏi đáp về Giấc mơ
17. Hỏi đáp về Sám hối - Nhân quả - Kinh sách
18. Hỏi đáp về Đối diện với Vô thường Phân biệt xúc động và dao động - Sợ hãi - Cõi âm
19. Hỏi đáp về Bản ngã - Nhập dòng

Khóa 12

01. Lễ Phật
02. Hỏi đáp
03. Dâng hương
04. Hỏi đáp
05. Tán Dương PhậT Lễ Tam Thế Phật
06. Hỏi đáp
07. Ân đức Phật - Quy ngưỡng Phật Sám hối Phật
08. Tùy duyên thuận pháp - Sự tương giao Mối quan hệ
09. Hỏi đáp
10. Tán Dương Pháp Lễ Tam Thế Pháp
11. Thế nào là sống tùy duyên thuận pháp?
12. Ân đức Pháp - Quy ngưỡng Pháp Sám hối Pháp
13. Bốn giai đoạn tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát - Hỏi đáp
14. Tán dương Tăng Lễ Tam Thế Tăng
15. Từ câu chuyện của Jill Bolte Taylor
16. Hỏi đáp
17. Ân đức Tăng - Quy ngưỡng Tăng Sám hối Tăng
18. Vô sư trí - Hậu đắc trí - Hỏi đáp
19. Lễ bái Xá-lợi, Bảo Tháp cây Bồ-đề
20. Không phóng dật
21. Hỏi đáp

Khóa 11

01. Pháp đã hoàn hảo nơi mỗi người
02. Hỏi đáp
03. Trở về với thực tại - Tinh Tấn
04. Hỏi đáp
05. Trọn vẹn với thực tại - Chánh niệm
06. Hỏi đáp
07. Trong sáng với thực tại - Tỉnh giác
08. Hỏi đáp
09. Nhẫn nại với thực tại
10. Hỏi đáp
11. Vô thường - Khổ - Vô ngã
12. Hỏi đáp

Khóa 10

01. Các loại nhận thức
02. Đối tượng của nhận thức
03. Nhận thức về thiền
04. Hỏi đáp
05. Trọn vẹn với cái thực tại 01
06. Trọn vẹn với cái thực tại 02 - Hỏi đáp
07. Tánh đế - Thánh đế 01
08. Tánh đế - Thánh đế 02 - Hỏi đáp
09. Trí tuệ và Phước dức
10. Hỏi đáp
11. Tứ Niệm Xứ
12. Hỏi đáp

Khóa 9

01. Thiên Thượng Thiên hạ Duy ngã độc tôn
02. Hỏi đáp
03. Bản Ngã
04. Hỏi đáp
05. Quá Trình hình thành bản ngã 01
06. Quá Trình hình thành bản ngã 02
07. Hành là thấy, thấy là hình 01
08. Hành là thấy, thấy là hình 02
09. Giới Định Tuệ
10. Hỏi đáp
11. Hành thiền
12. Hỏi đáp
13. Điều chỉnh nhận thức và hành vi

Khóa 8

01. Nguyên lý
02. Hỏi đáp
03. Bài Kinh Bahiya
04. Sự tương giao và mối quan hệ - Hỏi đáp
05. Thực tánh Pháp - Chế định Pháp 01
06. Thực tánh Pháp - Chế định Pháp 02 - Hỏi đáp
07. Từ chân đế đến tục đế
08. Hỏi đáp
09. Ứng Xử với Pháp
10. Giới Định Tuệ - Hỏi đáp
11. Thiền định - Thiền tuệ
12. Hỏi đáp

Khóa 7

01. Tánh biết và Pháp
02. Hỏi đáp
03. Tiến trình tâm và Tứ Diệu Đế
04. Hỏi đáp
05. Ngũ uẩn và Thập nhị nhân duyên
06. Giới Định Tuệ
07. Trình tự tu tập
08. Phân biệt Kinh nghiệm Trải nghiệm
09. Hỏi đáp
10. Mười Ba La Mật
11. Mười Ba La Mật 02
12. Ngày 7A
13. Ngày 7B

Khóa 6

01. Ngày 2A
02. Ngày 2B
03. Ngày 3A
04. Ngày 3B
05. Ngày 4A
06. Ngày 4B
07. Ngày 5A
08. Ngày 5B
09. Ngày 6A
10. Ngày 6B
11. Ngày 7A
12. Ngày 7B

Khóa 5

01. Cái thực
02. Hỏi Đáp
03. Tứ Diệu Đế Tại đây và Bây giờ
04. Hỏi Đáp
05. Quy y Tam Bảo
06. Hỏi Đáp
07. 37 Phẩm Trợ Đạo
08. Hỏi Đáp
09. Mười Ba La Mật
10. Thất thanh tịnh - Hỏi Đáp
11. Hai loại chướng ngại 01
12. Hai loại chướng ngại 02
13. Hỏi Đáp
14. Hỏi Đáp

Khóa 4

01. Tứ Diệu Đế
02. Hỏi Đáp
03. Tiến Trình Sinh Tử Luân Hồi
04. Hỏi Đáp
05. Hữu Sự - Vô Sự
06. Hỏi Đáp
07. Thất Giác Chi
08. Bốn Pháp Hỗ Trợ
09. Thất Thanh Tịnh
10. Mười Ba La Mật
11. Mười Kiết Sử
12. Mười Phiền Não
13. Hỏi Đáp 1
14. Hỏi Đáp 2