BuddhaSasana Home Page
Vietnamese Section with Unicode Times font


Nghi thức căn bản

Hội Phật Giáo Tây Úc

Dhammaloka Buddhist Centre
18-20 Nanson Way
Nollamara. WA 6061. Australia


Dưới đây là các các bài tụng bằng tiếng Pali của Hội Phật Giáo Tây Úc. Chúng tôi cũng có lưu trữ các tập tin âm thanh tụng đọc (dạng MP3) để nạp vào máy vi tính:

1. Ðảnh lễ cúng dường   [* Tập tin tụng: 01-Chanting file]

Yo so bhagavaa araha"m sammaasambuddho
Svaakkhaato yena bhagavataa dhammo
Supa.tipanno yassa bhagavato saavakasa"ngho
Tammaya"m bhagavanta"m sadhamma"m sasa"ngha"m
Imehi sakkaarehi yathaaraha"m aaropitehi abhipuujayaama
Saadhu no bhante bhagavaa suciraparinibbutopi
Pacchimaa-janataa-nukampamaanasaa
Ime sakkaare duggata-pannaakaara-bhuute pa.tigga.nhaatu
Amhaaka"m diigharatta"m hitaaya sukhaaya
Con xin đảnh lễ Ðức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Ðẳng Chánh Giác,
Con xin đảnh lễ Chánh Pháp do Ngài giảng dạy rõ ràng,
Con xin đảnh lễ Tăng-già, các vị đệ tử phạm hạnh cao thượng.
Hướng về Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng,
Con thành tâm đảnh lễ cúng dường.
Cầu xin Ðức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ,
Với lòng Từ bi thương xót chúng sinh,
Chấp nhận các cúng dường nầy,
Ðể cho con được lợi ích và an vui lâu dài.
Araha"m sammaasambuddho bhagavaa
Buddha"m bhagavanta"m abhivaademi

(lạy)

Svaakkhaato bhagavataa dhammo
Dhamma"m namassaami

(lạy)

Supatipanno bhagavato saavakasa"ngho
Sa"ngha"m namaami

(lạy)

Bậc A-la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác, Thế Tôn,
Con xin đảnh lễ Ðức Thế Tôn Phật.

(lạy)

Chánh Pháp được Ngài giảng dạy rõ ràng,
Con xin đảnh lễ Phật Pháp nhiệm mầu.

(lạy)

Chư Thánh Tăng hành trì tốt đẹp,
Con xin đảnh lễ Tăng-già cao thượng.

(lạy)

2. Ðảnh lễ Tam Bảo [* Tập tin tụng: 02-Chanting file]

Namo tassa bhagavato arahato sammaasambuddhassa -(three times)- Con xin đảnh lễ Ðức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Ðẳng Chánh Giác. (đọc 3 lần)
a. Ân đức Phật [* Tập tin tụng: 03-Chanting file]
Itipi so bhagavaa araha"m sammaa-sambuddho
Vijjaa-cara.na-sampanno sugato lokaviduu
Anuttaro purisa-damma-saarathi satthaa deva-manussaana"m buddho bhagavaa
Tamaha"m bhagavanta"m abhipuujayaami
Tamaha"m bhagavanta"m sirasaa namaami

(lạy)

Thật thế, Ðức Thế Tôn là bậc Cúng A-la-hán, Chánh Ðẳng Chánh Giác,
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải,
Vô Thượng Sĩ, Ðiều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.

Con tôn kính Ngài và thành tâm cuối đầu đảnh lễ Ðức Thế Tôn.

(lạy)

b. Ân đức Giáo Pháp [* Tập tin tụng: 04-Chanting file]
Svaakkhaato bhagavataa dhammo
Sandi.t.thiko akaaliko ehipassiko
Opanayiko paccatta"m veditabbo vi~n~nuuhii
Tamaha"m dhamma"m abhipuujayaami
Tamaha"m dhamma"m sirasaa namaami

(lạy)

Giáo Pháp đã được Thế Tôn giảng dạy rõ ràng,
Kết quả hiện tiền, vượt thời gian, mời đến xem xét,
Ðưa đến giải thoát, do người trí tự mình thực chứng.

Con tôn kính Pháp Bảo và thành tâm cuối đầu đảnh lễ Giáo Pháp. (lạy)

c. Ân đức Tăng Bảo [* Tập tin tụng: 05-Chanting file]
Supa.tipanno bhagavato saavaka-sa"ngho
Uju-pa.tipanno bhagavato saavaka-sa"ngho
~Naaya-pa.tipanno bhagavato saavaka-sa"ngho
Saamiici-pa.tipanno bhagavato saavaka-sa"ngho
Yadida"m cattaari purisa-yugaani a.t.tha purisa-puggalaa
Esa bhagavato saavaka-sa"ngho
Aahuneyyo paahuneyyo dakkhi.neyyo a~njali-kara.niiyo
Anuttara"m pu~n~nakkhetta"m lokassa
Tamaha"m sa"ngha"m abhipuujayaami
Tamaha"m sa"ngha"m sirasaa namaami

(lạy)

Chư Thánh Tăng là những vị đã hành trì tốt đẹp,
Những vị đã tu hành chính chắn,
Những vị đã tu hành minh tuệ,
Những vị đã chứng các đạo quả Thánh,
Ðó là bốn đôi, tám bậc cao thượng,
Ðó là các đệ tử cao thượng của Ðức Phật,
Ðó là những vị đáng được của tín thí, đáng được tôn tiếp, đáng được cúng dường, đáng được tôn kính,
Các Ngài là ruộng phước điền vô song trên thế giới.

Con tôn kính quý Ngài và thành tâm cuối đầu đảnh lễ Tăng Bảo.

(lạy)

3. Kinh Từ Bi [* Tập tin tụng: 06-Chanting file] - Tụng bằng tiếng Anh

This is what should be done
By one who is skilled in goodness,
And who knows the path of peace:

Let them be able and upright,
Straightforward and gentle in speech.
Humble and not conceited,
Contented and easily satisfied.
Unburdened with duties and frugal in their ways.
Peaceful and calm, and wise and skillful,
Not proud and demanding in nature.

Let them not do the slightest thing
That the wise would later reprove.

Wishing: In gladness and in saftey,
May all beings be at ease.
Whatever living beings there may be;
Whether they are weak or strong, omitting none,
The great or the mighty, medium, short or small,
The seen and the unseen,
Those living near and far away,
Those born and to-be-born,
May all beings be at ease!

Let none deceive another,
Or despise any being in any state.
Let none through anger or ill-will
Wish harm upon another.

Even as a mother protects with her life
Her child, her only child,
So with a boundless heart
Should one cherish all living beings:
Radiating kindness over the entire world
Spreading upwards to the skies,
And downwards to the depths;
Outwards and unbounded,
Freed from hatred and ill-will.

Whether standing or walking, seated or lying down
Free from drowsiness,
One should sustain this recollection.

This is said to be the sublime abiding.
By not holding to fixed views,
The pure-hearted one, having clarity of vision,
Being freed from all sense desires,
Is not born again into this world.

Ai khôn ngoan muốn cầu hạnh phúc
Và ước mong sống với an lành
Phải tài năng, ngay thẳng, công minh
Nghe lời phải dịu dàng khiêm tốn

Ưa thanh bần, dễ dàng chịu đựng
Ít bận rộn, vui đời giản dị
Chế ngự giác quan và thận trọng
Không liều lĩnh, chẳng mê tục lụy

Không chạy theo điều quấy nhỏ nhoi
Mà thánh hiền có thể chê bai
Ðem an vui đến cho muôn loài
Cầu chúng sinh thảy đều an lạc

Không bỏ sót một hữu tình nào
Kẻ ốm yếu hoặc người khỏe mạnh
Giống lớn to hoặc loại dài cao
Cỡ trung bình, hoặc ngắn, nhỏ, thô
Có hình tướng hay không hình tướng
Ở gần ta hoặc ở nơi xa
Ðã sinh rồi hoặc sắp sinh ra
Cầu cho tất cả đều an lạc

Với ai và bất luận ở đâu
Không lừa dối, chẳng nên khinh dễ
Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ
Ðừng mưu toan gây khổ cho nhau

Như mẹ hiền thương yêu con một
Dám hy sinh bảo vệ cho con
Với muôn loài ân cần không khác
Lòng ái từ như biển như non

Tung rải từ tâm khắp vũ trụ
mở rộng lòng thương không giới hạn
Tầng trên, phía dưới, và khoảng giữa
Không vướng mắc, oán thù, ghét bỏ

Khi đi, khi đứng hoặc nằm ngồi
Những lúc tinh thần được tỉnh táo
Phát triển luôn dòng chính niệm nầy
Là lối sống cao đẹp nhất đời

Ðừng để lạc vào nơi mê tối
Ðủ giới đức trí tuệ cao vời
Và dứt bỏ lòng tham dục lạc
Ðược như thế thoát khỏi luân hồi

4. Lễ Quy Y Tam Bảo và Thọ Ngũ Giới [* Tập tin tụng: 07-Chanting file]

Ðầu tiên, các Phật tử đảnh lễ 3 lạy và cùng tụng đọc:

Maya"m bhante, ti-sara.nena saha pa~nca siilaani yaacaama

Dutiyampi maya"m bhante, ti-sara.nena saha pa~nca siilaani yaacaama

Tatiyampi maya"m bhante, ti-sara.nena saha pa~nca siilaani yaacaama

- Bạch Ðại Ðức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích.

- Bạch Ðại Ðức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ nhì.

- Bạch Ðại Ðức, chúng con xin thọ trì Tam Quy và Ngũ Giới nơi Tam Bảo, để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích, lần thứ ba.

(Nếu chỉ có một người xin thọ tam quy, ngũ giới thì đổi Maya"m thành Aha"m, và đổi Yaacaama thành Yaacaami)

4.1- Quy Y Tam Bảo

Sư đọc 3 lần, rồi Phật tử lặp lại 3 lần:
Namo tassa bhagavato arahato sammaasambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammaasambuddhassa
Namo tassa bhagavato arahato sammaasambuddhassa
Con đem hết lòng thành kính làm lễ Ðức Thế Tôn, Ngài là bậc A-la-hán cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. (3 lần)
Sư đọc từng câu, và Phật tử đọc theo:
Buddha"m sara.na"m gacchaami
Dhamma"m sara.na"m gacchaami
Sa"ngha"m sara.na"m gacchaami

Dutiyampi buddha"m sara.na"m gacchaami
Dutiyampi dhamma"m sara.na"m gacchaami
Dutiyampi sa"ngha"m sara.na"m gacchaami

Tatiyampi buddha"m sara.na"m gacchaami
Tatiyampi dhamma"m sara.na"m gacchaami
Tatiyampi sa"ngha"m sara.na"m gacchaami

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ nhì.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ nhì.

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần thứ ba.
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần thứ ba.

Sư đọc:
Tisara.na-gamana"m ni.t.thita"m

Phật Tử đọc:
-- Aama bhante

Sư đọc:
-- Pháp quy y Tam Bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.

Phật Tử đọc:
-- Dạ xin vâng.

4.2 - Thọ Ngũ Giới

Sư đọc từng câu, và Phật tử đọc theo:
1. Paa.naatipaataa verama.nii sikkhaa-pada"m samaadiyaami

2. Adinnaadaanaa verama.nii sikkhaa-pada"m samaadiyaami

3. Kaamesu micchaacaaraa verama.nii sikkhaa-pada"m samaadiyaami

4. Musaavaadaa verama.nii sikkhaa-pada"m samaadiyaami

5. Suraa-meraya-majja-pamaada.t.thaanaa verama.nii sikkhaa-pada"m samaadiyaami

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh.

2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp.

3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh.

4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc chửi rủa mắng nhiếc, nói lời vô ích.

5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ duôi uống rượu và dùng các chất say.

Sư đọc:
Imaani pa~nca sikkhaa-padaani
Siilena sugati"m yanti
Siilena bhoga-sampadaa
Siilena nibbuti"m yanti

Tasmaa siila"m visodhaye

Phật tử:
-- Saadhu, saadhu, saadhu

(đảnh lễ 3 lạy)

Sư đọc:
-- Chư thiện nam, tín nữ sau khi đã thọ trì Tam quy và Ngũ giới rồi, hãy ráng vâng giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dễ duôi.

Phật tử:
-- Dạ xin vâng.

Sư đọc:
-- Các chúng sanh được sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giầu sang cũng nhờ giữ giới, được giải thoát, nhập Niết Bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy nên chư thiện tín hãy ráng thọ trì giới luật trong sạch, đừng để lấm nhơ.

Phật tử đọc:
-- Lành thay. (đảnh lễ 3 lạy)


Bản tụng Anh ngữ | Mục Lục

updated: 28-03-2002